Höjd timtaxa för Livsmedelsverkets kontroll av livsmedelsföretag

Den 1 januari 2020 höjdes timtaxan för Livsmedelsverkets kontroll av livsmedelsföretag.

Vilka företag berörs av denna höjning?

Höjningen av timtaxan berör de företag och anläggningar som kontrolleras av Livsmedelsverket förutom slakterier och vilthanteringsanläggningar vars avgifter bestäms på annat sätt. Sammanlagt rör det sig om knappt 1 200 anläggningar, till exempel stycknings- och charkanläggningar, fiskanläggningar, mjölk- och ostproducenter, äggpackerier, sprittillverkare, tillverkare av färdigmat, tåg och flyg.

Varför behöver avgifterna för kontroll av livsmedelsföretag höjas?

Livsmedelsverkets kontroll ska uppfylla principen om full kostnadstäckning. Det innebär att den avgift företagen betalar för kontroll ska täckta våra kostnader för att genomföra den. Så har det inte varit för dessa livsmedelsföretag – avgifterna har varit lägre än kostnaden för kontrollen.

Detta beror bland annat på att vi tidigare har organiserat all livsmedelskontroll så att företagens sammanlagda avgifter har täckt kostnaderna för all kontroll. När vi nu har skiljt kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar från kontrollen av övriga livsmedelsföretag och gränskontroll kunde vi se att livsmedelsföretagens timtaxa behövde höjas för att täcka kostnaderna för kontrollen.

Vad blir den nya timtaxan?

Den nya timtaxan är 1 720 kronor i timmen.

När får vi veta hur stor avgiften blir för vårt livsmedelsföretag?

De flesta livsmedelsföretag får information om avgiften år 2020 under första halva av mars månad. Exporterande företag fick dock sina fakturor i januari.

Hur mycket betalar ett företag i årlig kontrollavgift?

Det är mycket olika och beror på hur mycket planerad kontrolltid företaget har. Ett litet företag med få kontrolltimmar kan betala omkring 4 000 kr i avgift per år medan ett stort företag med många kontrolltimmar betalar 130 000 kr per år.

Finns det några sätt för ett företag att sänka timtaxan?

Nej, ett livsmedelsföretag kan inte få sänkt timtaxa för kontrollen. Däremot är det möjligt att påverka den årliga avgiften genom hur många timmars kontrolltid som planeras för en livsmedelsföretagare. Genom den så kallade erfarenhetsklassningen utför Livsmedelsverket mer kontroll av de företag som har störst behov av det. De företag som följer lagstiftningen får ett sänkt antal kontrolltimmar jämfört med normalläget. En lägre kontrolltid ger då en lägre årlig avgift.

 

Avgifter

Senast granskad 2020-03-06