Jordbruksverket

Jordbruksverkets organisationsschema

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området. Jordbruksverket har till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsument­erna. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet.

Organisation och struktur

Jordbruksverket har ungefär 1 400 anställda. Huvudkontoret finns i Jönköping och runt om i landet har verket regionkontor i nio städer. Distriktsveterinärverksamheten är rikstäckande och har mottagningar på 66 huvudorter i Sverige.

Djuravdelningen ansvarar för smittskydd, att samordna kontrollen av in- och utförsel av djur och djurprodukter, djurskyddsfrågor, artskydd och husdjursgenetiska resurser.

Växter- och kontrollavdelningen ansvarar för frågor inom växtodlings- och trädgårdsområdet, ekologisk produktion och kontroll, utsäde, GMO, biologisk mångfald och variation i odlingslandskapet. Till uppgifterna hör även utvärdering av jordbrukspolitikens miljöeffekter och arbete med att minska jordbrukets negativa inverkan på miljön och hälsan.

Avdelningen ansvarar också för operativa kontroller inom bland annat fodertillverkning, utsäde, import- och produktionskontroll för att förebygga risken för spridning av växtskadegörare, klassificering av slaktkroppar och förekomst av växtskadegörare.

Beredskapsenheten, som ligger under Jordbruk och analysavdelningen, ansvarar för planering, samordning och utveckling av Jordbruksverkets krisberedskap och krisorganisation. Det kan exempelvis handla om utbrott av en smittsam djursjukdom eller radioaktivt nedfall som drabbar jordbruket.

Distriktsveterinärerna ansvarar för tillgänglighet och beredskap som rör smittsamma sjukdomar. Distriktsveterinärerna arbetar med akut djursjukvård för alla djurslag och förebyggande djur­hälsovård med planerade besök. Distriktsveterinärerna är också officiella veterinärer vilket innebär att de utfärdar internationella intyg och utövar offentlig kontroll.

Mer om uppdraget

Jordbruksverket administrerar och tillämpar EU:s regleringar och stödsystem inom jordbruk, landsbygdsutveckling och fiske. I uppdraget ingår att bevaka, föreslå ändringar, samordna, informera och hantera ersättningssystem. När det gäller EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP (Common Agricultural Policy) har Jordbruksverket den centrala och samordnande rollen, men det är länsstyrelserna som handlägger, beslutar och kontroller de flesta av stöden. Inom landsbygdsprogrammet och fiskeprogrammet delar Jordbruksverket och länsstyrelserna på ansvaret för handläggning, beslut och kontroller av stöden.

I vårt uppdrag ingår att verka för att EU:s struktur- och investeringsfonder i Sverige ska göra så stor nytta som möjligt för smart, hållbar och inkluderande tillväxt. Det gäller i synnerhet för lokalt ledd utveckling, där Jordbruksverket har ett särskilt uppdrag i samtliga fonder.

Vi har också i uppdrag att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen. Vi samverkar med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i frågor som rör havs- och vattenmiljön, fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Regeringen har slagit fast att jordbruket och fisket i Sverige ska vara både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Ekologiskt hållbart betyder att jordbruket ska vara resursbevarande, miljöanpassat och etiskt godtagbart. För fisket och vattenbruket innebär det att levande akvatiska resurser utnyttjas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Jordbruksverket arbetar för en god djurhälsa. Ett medel för att nå detta mål är att begränsa och förebygga spridningen av smittsamma djursjukdomar. Genom distriktsveterinärorganisationen säkerställer vi en djursjukvård dygnet runt i hela landet och arbetar också med förebyggande djurhälsovård.

Vi arbetar för ett rikt och varierat odlingslandskap med biologisk mångfald och för att jordbruket ska belasta miljön så litet som möjligt. Verket ansvarar också för att bekämpa växtskadegörare.

Vår krisberedskap innebär att vi arbetar med planering och andra beredskapsåtgärder för att hindra och förebygga svåra påfrestningar på samhället inom jordbruks- och livsmedelsområdet. Om en sådan påfrestning ändå inträffar, så ska vi arbeta för att minska konsekvenserna av den. Jordbruksverket ansvarar för att Sverige har en nationell beredskapsplan.

Senast granskad 2020-05-26