Treårsplan för samordnade kontrollprojekt

2019-05-24

Livsmedelsverket har beslutat om två samordnade kontrollprojekt för 2020. Projekten har inriktning mot gränshandel kött och spårbarhet kött. För åren 2021-2022 finns en preliminär plan för fem samordnade kontrollprojekt. Samtliga projekt har bäring på de operativa målen.

De samordnade kontrollprojekteten bidrar till att skapa samsyn och ökar effektiviteten i kontrollen. Deltagarna ges även möjlighet att öka sina kunskaper inom olika lagstiftningsområden.
– Samordnade kontrollprojekt är viktiga för en likvärdig och samlad kontroll inom speciella områden. Kontrollprojekten ska bidra till att de operativa målen uppfylls och på så sätt utveckla Sveriges livsmedelskontroll. Vi är därför glada om så många myndigheter som möjligt deltar i projekten, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef för Livsmedelsverkets avdelning styrning och uppföljning.

Följande Samordnade kontrollprojekt har beslutats för 2020

  • Kontroll av butiker med gränshandel kött
  • Kontroll av spårbarhet kött

Kontroll av butiker med gränshandel kött

Projektet har bäring på operativt mål nr 10 och innebär att offentlig kontroll utförts vid butiker som har uttalad gränshandel innefattande kött från nöt, gris och/eller får/lamm. Detta för att verifiera att spårbarhet finns (ett steg bakåt) samt verifiera uppgifter rörande obligatorisk märkning av ursprung.

Kontroll av spårbarhet kött

Projektet har bäring på operativt mål 5 och syftar till att offentlig kontroll utförs för att verifiera att spårbarhet finns för färskt och fryst kött av nöt, gris samt får och lamm. I förekommande fall ska kontrollen också verifiera påståenden om svenskt ursprung. Kontrollerna ska utföras i butiker som inte är anslutna till de stora detaljhandelskedjorna.

Livsmedelverket kommer att ta fram och publicera mer detaljerad information om projekten längre fram.

Preliminär plan för samordnade kontrollprojekt 2021-2022

Under åren 2021-2022 planeras följande samordnade kontrollprojekt:

  • Projekt inriktat mot akrylamid. Detta har bäring på de operativa målen 13 respektive 15 och är inriktat mot akrylamid i kaffe respektive barnmat.
  • Projekt om spårbarhet ägg med bäring på operativt mål 6.
  • Projekt om tillsatser med bäring på de operativa målen 11 respektive 12.
  • Projekt om skötsel och underhåll av reservoarer (dricksvatten) med bäring på operativt mål 3.
  • Projekt med provtagning av saffran med bäring på operativt mål 17.

Projekten för 2021-2022 är inte beslutade om ännu och ändringar kan således komma att ske. Mer information om dessa projekt kommer att publiceras längre fram.

Operativa målen 2020-2022

Här finns mer information om de operativa målen Livsmedelverket beslutat om för åren 2020-2022.

Ytterligare upplysningar:
Magdalena Salomonsson