Nutrition och livsmedel för särskilda näringsändamål - CCNFSDU

Kommitténs mandat

I kommitténs mandat ingår,

  1. att på uppdrag av CAC studera specifika nutritionsproblem och ge CAC råd om generella nutritionsfrågor
  2. att göra utkast till generella villkor som avser nutritionsaspekter på alla slags livsmedel, när så är tillämpligt
  3. att utveckla standarder, riktlinjer och liknande dokument för livsmedel för särskilda näringsändamål, i samarbete med andra kommittéer när så är nödvändigt
  4. att överväga, ändra om så är nödvändigt, och stödja villkor rörande nutritionsaspekter som föreslagits att ingå i Codex standarder, riktlinjer och liknande dokument.

När kommittén startade 1966 benämndes den kommittén för dietetiska livsmedel (Codex Committee on Foods for Special Dietary Uses, CCFSDU). Den ursprungliga uppgiften var att utarbeta standarder och riktlinjer för barnmat (till exempel  modersmjölksersättning) och dietlivsmedel (till exempel glutenfria livsmedel).

Redan 1983 utökades uppgifterna med att också omfatta näringsfrågor (nutrition), som till exempel att från näringssynpunkt granska och kommentera standarder, riktlinjer etcera som utarbetas inom andra Codexkommittéer.

1987 beslutade Codex Alimentarius kommissionen (CAC) – som är det högsta beslutande organet – att ändra kommitténs namn till Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (Kommittén för näringsfrågor och dietetiska livsmedel) förkortat CCNFSDU.

Sammanfattningar från möten

Möte den 26-30 november 2018

Vid CCNFSDU 40 behandlades bland annat revideringen av Codex-standarden för follow-up formula (FUF), förslag till vägledning för ready-to-use therapeutic foods (RUTF), förslag till definition för bioberikning (biofortification), NRV-R för äldre spädbarn och småbarn och förslag till mekanism/ramverk för att utvärdera teknologiskt behov av livsmedelstillsatser i livsmedel som omfattas av CCNFSDU:s mandat. Delar av del A i den reviderade standarden för FUF, vilken gäller FUF för äldre spädbarn tas till CAC för antagande på steg 5 (huvudsakliga sammansättningskriterier). Frågan om villkor för påståendet fri från transfett behandlades också, men något beslut fattades inte utan istället fick Kanada i uppgift att göra en översyn av riskhanteringsalternativ för transfettsyror (TFA). CCNFSDU beslutade också att avbryta arbetet med NRV-NCD för EPA och DHA.

Diskussionspappret om probiotika ska utvecklas vidare och tas upp vid nästa möte. I fråga om näringsprofiler ska en inventering av existerande system göras och diskussionspappret utvecklas vidare inför CCNFSDU 41. Analysmetoder för vitamin K, folsyra och nio mineraler och spårämnen kunde bekräftas.

Inför nästa möte tar Tyskland fram en arbetsplan för prioritering och hantering av CCNFSDUs arbete på sikt.

Kommittéer och samarbeten

Senast granskad 2020-04-03