Nordiskt samarbete

Sedan många år har de nordiska länderna haft ett nära samarbete på livsmedelsområdet inom ramen för Nordiska Ministerrådet. Detta tar främst sikte på frågor om livsmedelskontroll, toxikologi, mikrobiologi, näring och lagstiftning.

Arbetsgrupper

Det finns flera arbetsgrupper inom livsmedelsområdet under MR-FJLS - ministerrådet för fisk, jordbruk, livsmedel och skog - varav Livsavdelningen har tre permanenta arbetsgrupper:

  • NMF - Arbetsgruppen för matförvaltning, tillsyn/kontroll, märkning och konsumentinformation
  • NMDD - Arbetsgruppen för mikrobiologi och djurhälsa/djurskydd (mikrobiologisk riskvärdering, zoonoser, veterinär beredskap samt djurhälsa och djurskydd)
  • NKMT - Arbetsgruppen för kost, mat och toxikologi (kost och nutrition, mat och matkvalitet samt riskvärdering i anslutning till kemi och toxikologi)

Livsmedelsverket står för ordförandeskap och sekretariat för en av dessa - den nordiska arbetsgruppen för matförvaltning och konsumentinformation (NMF).

Erfarenhetsutbyte

Samarbetet syftar inte direkt till att utforma en gemensam lagstiftning, det sker ju främst inom EU, utan snarast till en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett gemensamt erfarenhetsutbyte.

Metodikkommittée

Den svenska nationalkommittén, SNK, av Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel finns på Livsmedelsverket, där också SNK:s sekretariat är placerat. Inom NMKL utvecklas och avprövas metoder för livsmedelsanalys, rutiner och handböcker för användning på laboratorierna utarbetas och det nordiska arbetet mot den europeiska standardiseringsorganisationen CEN koordineras här.

Varje år utser Livsmedelsverket den svenska nationalkommitténs sammansättning. I kommittén ingår kemister, mikrobiologer och sensoriker från industri, myndigheter och privata laboratorier.

Senast granskad 2020-01-21