Hälsopåståenden

Hälsopåståenden på livsmedel är alla påståenden som uttrycker att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. De kan vara riktade till den allmänna befolkningen eller till särskilda grupper, som till exempel barn, men gemensamt är att de riktar sig till friska personer. De livsmedel som har hälsopåståenden ska kunna ätas som en del av en vanlig kost.

Vad är hälsopåståenden och hur regleras de?

Hälsopåståenden är alla typer av påståenden om livsmedel som uttrycker att det har hälsofördelar för konsumenten. Användningen av hälsopåståenden regleras i förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden. Här delar man in typer av hälsopåståenden utifrån vilka artiklar i förordningen som beskriver dem:

  • Hälsopåståenden om funktion, utveckling och hälsa (artikel 13)
  • Hälsopåståenden om minskad sjukdomsrisk (artikel 14.1a)
  • Hälsopåståenden om barns utveckling och hälsa (artikel 14.1b)

Hälsopåståenden måste vara godkända av EU-kommissionen

 Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av EU-kommissionen och finns publicerade i en EU-förordning eller ett EU-beslut. Vem som helst får använda ett godkänt hälsopåstående på ett livsmedel så länge livsmedlet uppfyller de villkor hälsopåståendet kräver, såvida påståendet inte godkänts med äganderättsskyddade data (se nedan).

Det finns möjlighet för företag att få hälsopåståenden enligt artikel 13.5 godkända med äganderättsskyddade data (proprietary data på engelska). Skyddet gäller upp till fem år, varefter det godkända påståendet får användas av alla som uppfyller villkoren.

Efsa granskar den vetenskapliga grunden för påståendet

Alla ansökningar om hälsopåståenden genomgår en noggrann vetenskaplig granskning av Efsa, den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Efsa utvärderar om hälsopåståendet har ett vetenskapligt stöd och om påståendet är fördelaktigt för målgruppen, till exempel barn. Den mängd livsmedel som krävs för att uppnå hälsoeffekten ska kunna konsumeras som en del av en daglig kost.

Hälsopåståendets ordalydelse

Ett hälsopåstående som görs på ett livsmedel måste utformas med den ordalydelse som godkänts av EU-kommissionen och som står i registret. Det beror på att godkännandet gäller just den hälsoeffekt som ordalydelsen anger under just de förhållanden som avses i det vetenskapliga underlaget.

Allmänna hälsopåståenden

Probiotika

Uttrycket probiotika är ett allmänt hälsopåstående, eftersom själva definitionen av ordet innebär att ämnet eller kombinationen av ämnen har en hälsoeffekt. Idag finns det inga godkända specifika hälsopåståenden för någon av de bakterier eller svampar som brukar betecknas probiotika och därmed är uttrycket inte heller tillåtet i märkning och marknadsföring av livsmedel.

Flexibel ordalydelse i specifika hälsopåståenden

Det finns ett visst utrymme för flexibilitet i ordalydelsen av ett specifikt hälsopåstående. Det gäller främst ordvalet runtom själva effekten.

Vad gäller vid användning av Livsmedelsverkets kostråd i märkning och marknadsföring av enskilda livsmedel?

Generiska beskrivningar (beteckningar)

Ett möjligt undantag från kravet på godkända hälsopåståenden är traditionellt använda allmänna beskrivningar eller beteckningar av kategorier av livsmedel som skulle kunna antyda en hälsoeffekt och därmed skulle kunna uppfattas som ett hälsopåstående. Ett exempel på ett sådant är beteckningen "halstabletter".

Reglerna för användningen av traditionella generiska beskrivningar finns i artikel 1.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden och i förordning (EU) nr 907/2013 om ansökan och användning av generiskt hållna beskrivningar.

Förutsättningar för denna typ av påståenden är att beskrivningen har använts i medlemsstaterna i minst 20 år före ikraftträdandet av förordning (EU) nr 907/2013, det vill säga före 11 oktober 1993, och att konsumenterna inte betraktar beskrivningen som ett hälsobudskap.

Näringsdeklaration krävs

Avvikelser i näringsdeklarationen

Övrig information som måste åtfölja hälsopåståenden

Förutom näringsdeklaration är det vissa meningar som är obligatoriska i märkningen när hälsopåståenden görs:

  1. Ett uttalande om vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
  2. Den mängd livsmedel och det konsumtionsmönster som krävs för att den påstådda gynnsamma effekten ska uppnås.
  3. I de fall det är aktuellt, en varning riktad till personer som bör undvika att använda produkten.
  4. En lämplig varning i fråga om produkter som vid överdriven konsumtion kan utgöra en hälsorisk.

Hälsopåståenden om botanicals (växter och växtextrakt)

Nya hälsopåståenden

Vägledningar

Gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel

Ibland är det svårt att avgöra om en produkt ska klassificeras som läkemedel istället för livsmedel. Klassificeringen kan förutom produktens ingredienser och halt bero på vilka påståenden som görs.

Påståenden om att bota eller förebygga sjukdom är alltid medicinska och får bara göras på läkemedel.

På livsmedel är det tillåtet att göra godkända hälsopåståenden om minskad sjukdomsrisk enligt artikel 14.1.a. i förordning (EG) nr 1924/2006. Det måste i så fall anges att den sjukdomsrisk som minskas är en av flera sjukdomsrisker.

Senast granskad 2020-01-27