Ändring av EG-förordning 110/2008 Om geografiska beteckningar för spritdrycker Ändrad genom EU-förordning 2018/1670

2018-11-26

Om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppandet på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1670