Föranmälan (Traces) vid import av animaliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras via det webbaserade systemet Traces (TRAde Control and Expert System).

Ny information om föranmälan av animaliska livsmedelssändningar

Föranmälan av sändningar till gränskontrollen

Föranmälan ska göras senast 24 timmar före det att sändningen anländer till Sveriges territorium. En sändning som anländer under lördag eller helgdag ska föranmälas senast kl. 13.00 sista vardagen innan sändningen kommer till gränskontrollstationen.

Kontroll sker normalt första vardagen efter föranmälan, under förutsättning att originaldokument har skickats in till berörd gränskontrollstation. Om originaldokument skickas som rekommenderad post till gränskontrollstationen medför det längre handläggningstid på grund av
postens öppettider.

En sändning med animaliska produkter som bara omlastas i en svensk hamn eller på en svensk flygplats och som sedan ska transporteras vidare och gränskontrolleras vid en annan gränskontrollstation (i Sverige, ett annat EU-land eller ett land utanför EU) ska dock anmälas senast vid ankomst. Lossningsdatum och lossningstid ska anges i CVED-dokumentet.

Senast granskad 2020-01-20