3 - Omröstning

Orange bakgrund med vit text, Omröstning.

När förslaget är färdigt kan alla EU-medborgare lämna synpunkter. Därefter går det till omröstning. Själva röstningen om förslagen kan se olika ut. 

Röstning

Röstning om förslagen sker på olika sätt och på olika nivåer beroende på vilken lagstiftningsprocess det handlar om. Lagar antas vanligen med kvalificerad majoritet, det vill säga att mer än hälften röstar för förslaget.

Röstning i de ständiga kommittéerna

De flesta förslag går till omröstning i kommissionens ständiga kommittéer. Det är en snabb process som är lämplig till exempel när en lag revideras eller när nya rekommendationer, beslut eller vägledningar tas fram.

Aktuella omröstningar som Livsmedelsverket förbereder nu

COP - Kommittén för ekologisk produktion
Typ av fråga: Ekologisk produktion
Senaste omröstning: Skriftlig omröstning med avslut 22 januari 2021
Utfall senaste omröstningen: Ändring i förordning 889/2008 avseende godkännande av produkter och substanser för användning i ekologisk produktion.
Senaste omröstning: Skriftlig omröstning med avslut 28 januari 2021
Utfall senaste omröstningen: Genomförandeförordning om kontroll som kompletterar förordning 2018/848 och ska tillämpas från 1 januari 2022, särskilt avseende kontroll aktörsgrupper. 
Nästa omröstning: Inte känt

Kommitté - PAFF GMO (genetiskt modifierade organismer)
Typ av fråga: Godkännande av GMO, förlängning av tidigare godkännanden och närliggande frågor
Senaste omröstning: Skriftligt omröstning med avslut 26 oktober 2020
Utfall senaste omröstningen: Två nya godkännanden av GMO (ej för odling) samt tre om-godkännanden av redan godkända GMO. Utfallet av röstningen gav inget utslag och de fem punkterna går vidare till omröstningskommittén som har möte den 11 november 2020.
Nästa omröstning: 11 november 2020 i omröstningskommittén. Jordbruksverket ansvarar för denna kommitté.

Kommitté - PAFF Allmän lagstiftning

Typ av fråga: Märkning, närings- och hälsopåståenden, berikning, kosttillskott, naturligt mineralvatten, livsmedel för särskilda grupper
Senaste omröstning: 21 oktober 2020
Utfall senaste omröstningen: Utökning av listan med föreningar som får användas i kosttillskott. Det gäller en niacinkälla och en magnesiumkälla. Dessutom ändring av måttenheten för koppar i linje med förordningen om livsmedelsinformation.

Kommitté - PAFF Biologisk säkerhet i livsmedelskedjan

Typ av fråga: I första hand frågor kopplade till hygienförordningarna    
Senaste omröstning: 10 februari 2021
Utfall senaste omröstningen
-  Kommissionens genomförandebeslut som ändrar nationella salmonellakontrollprogrammen för Sverige och Finland 
-  Kommissionens genomförandebeslut som ändrar bilaga VII i förordning 2017/1375 om undantag för trikintestning av tamsvin för UK

Genom skriftlig procedur: 
-  Kommissionens genomförandeförordning som ändrar bilagor till förordning [C(2020)9200] avseende listor över länder godkända för import till EU

Nästa omröstning:  Preliminärt 10 mars 2021.

Kommitté - PAFF NFTox (nya livsmedel och livsmedelstoxikologi)
Typ av fråga: Nya livsmedel, kontaminanter, tillsatser, aromer, enzymer, radioaktivitet
Senaste omröstning: 21 september 2020
Utfall senaste omröstningen:  Flera nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser godkändes. Dessutom uppdaterades förordningen (EU) 2017/2470 med en förteckning över nya livsmedel. Röstning om KOM-förordning om ansökningar samt ändring av förordning 234/2011 om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.
Nästa omröstning: 17 november 2020

Kommitté - PAFF Pesticider
Typ av fråga: Pesticider, främst kopplat till gränsvärden: 
Senaste omröstning: Skriftlig omröstning med avslut den 6 oktober 2020
Utfall senaste omröstningen:  Röstning om sex gränsvärdesförordningar omfattande 36 substanser. En uppdaterad version av arbetsdokumentet om artikel 12-förslag noterades i kommittén.
Nästa omröstning:  24 november 2020

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2021-02-24