Livsmedelsverket föreslår maxvärden för vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott

2020-03-10

På uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket sett över behovet av nationella gränsvärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott. Utredningen har lett till ett förslag om införande av maximigränser för 23 vitaminer och mineraler i kosttillskott. Förslaget går nu ut på remiss.

Vissa vitaminer och mineraler kan vara skadliga i höga halter. För att skydda konsumenter mot kosttillskott med skadliga halter föreslår Livsmedelsverket maxvärden för vitaminer och mineraler där höga halter kan utgöra en risk.

Myndigheten har riskbedömt och riskhanterat samtliga vitaminer och mineraler som är tillåtna i kosttillskott och föreslår maximigränser för 23 av dem. Gränserna anges i en bilaga till Livsmedelsverkets föreskrifter för kosttillskott. Föreskrifterna har dessutom reviderats.

Eftersom det inte är möjligt för livsmedelskontrollen att stoppa kosttillskott med farliga halter i Sverige idag har Livsmedelsverket bedömt att det behövs lagstiftade maximivärden. Tydliga regler och förutsättningar gynnar också de företag som tillverkar eller säljer kosttillskott. Kontrollen av kosttillskott blir enklare och likvärdig inom landet.

De flesta kosttillskott på den svenska marknaden har halter långt under de maxvärden som föreslås. I utredningen har branschorganisationen Svensk Egenvård bistått med information om branschen och konsekvenser av nationella gränsvärden, vilket varit värdefullt för myndighetens arbete. Livsmedelsverket har tagit informationen i beaktande i konsekvensutredning och hantering. Trots negativa konsekvenser av nationella maximivärden för delar av kosttillskottsbranschen har myndigheten bedömt att konsumenternas säkerhet går först.

Förslag på remiss
Förslaget om maxvärden skickas nu ut på remiss och slutgiltigt beslut om lagstiftningen är planerat till slutet av 2020. Därefter kommer en övergångstid för att företagen bland annat ska hinna justera avtalen med sina leverantörer.  Förslaget är att övergångstiden är ett år från att föreskrifterna beslutas. Under den perioden har företagen möjlighet att sälja slut på de produkter som överstiger maxvärdena. Produkter som är klassade som mediciner påverkas inte av förslaget.

Pressmeddelande

Remiss