Kontrolluppdraget

Huvudsyftet med kontrolluppdraget är att kontrollera om företagen följer all lagstiftning som de berörs av, att upptäcka och bedöma avvikelser och att ställa krav på att avvikelserna åtgärdas. I uppdraget ingår också att förbättra kontrollverksamheten.

I förordning (EG) nr 882/2004 och i nationella föreskrifter finns det bestämmelser om hur kontrollerna ska utföras. Ett krav är att kontrollen ska vara riskbaserad. Det innebär att omfattningen av kontrollen påverkas av vad som ska kontrolleras och av verksamheternas inneboende risker. Kontrollerna ska också genomföras regelbundet och så ofta som det behövs. I vissa fall är kontrollfrekvensen specificerad direkt i EU-lagstiftningen. Målen i kontrollplanen syftar till utveckling och förbättring. Det innebär att myndigheterna måste ha tillräckliga resurser, personal med rätt kompetens och tillräckligt med tid för att kunna utföra kontrolluppdraget.

 

Att ge råd, information och service till företag och allmänhet ingår också i myndighetens uppdrag.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2018-08-30