Aktiviteter Djurskydd 2018-2021

Djurskydd

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Utbildning, likriktning, verifiering. Likvärdighet över landet vad gäller bedömning av brister och vidtagna åtgärder för att uppnå efterlevnad av djurskyddslagstiftningen.

Indikatorer

 • Andel ändrade överklagade ärenden (Årligen LISA LST)
 • Resultat brukarundersökning, NI (nöjd index) (vart annat år LST)
 • Förhållande mellan genomförda kontroller, andel med brister och andel som resulterat i förelägganden respektive beslut om omhändertagande .(Årligen DSK Platina JV/LST)
 • Parallellkontroller samt dokumentationskontroll har genomförts för alla handläggare, utifrån en individuell riskanalys, i syfte att verifiera kontroll och kompetens.(Årligen LST)
 • Flerårig plan för kurser finns. (Årligen JV/LST)
 • Kontrollmyndigheterna vidtar åtgärder för att rätta till brister som konstaterats vid revisioner av deras verksamheter. (Årligen LST/JV)

 Åtgärder

 • Analys av djurskyddskontrollen används som grund för utveckling och likriktning av kontrollarbetet samt som grund för informations- och utbildningsinsatser.
 • Framtagande av ett flerårigt utbildningspaket utifrån identifierade behov.
 • Samverkansforum mellan myndigheterna nyttjas och utvecklas.
 • Erfarenhetsutbyte mellan kontrollmyndigheter för utveckling av rutiner för kontrollverksamheten som ger god måluppfyllelse.
 • Arbete i syfte att uppfylla mål och intentioner i livsmedelsstrategin

Aktiviteter

 • Länen rapporterar årligen statistik över djurskyddskontrollen till Jordbruksverket.(LST)
 • Analysmöte arrangeras årligen av JV och lst gemensamt för analys av den årliga statistiken. (JV, LST)
 • Jordbruksverket uppdaterar vägledningar utifrån identifierade behov. (JV)
 • Jordbruksverket ser över föreskrift om offentlig djurskyddskontroll senast under 2019-20. (JV)
 • Kompetensrosen eller liknande modell används årligen för att kartlägga behovet av kompetensutveckling (LST)
 •  Länsstyrelserna och Jordbruksverket samverkar årligen kring planering av kompetensutvecklingsinsatser utifrån identifierade behov. (JV, LST)
 • Kompetensutvecklingsplaner utarbetas årligen på länen. (LST)
 • Jordbruksverket ansvarar för att löpande anordna kalibreringsutbildningar, fysiska eller web-baserade, utifrån identifierade behov. (JV)
 • Sverige fyller sina platser på BTSF (Better training for safer food) -utbildningar. (LST, SLV, JV)
 • Under 2018-2019 har vi analyserat hur vi bättre sprider och förvaltar kunskaperna från BTSF-utbildningar och andra relevanta kurser mellan länen. (LST)
 • Parallell- samt dokumentationskontroll genomförs årligen för alla handläggare, utifrån en individuell riskanalys, i syfte att verifiera kontroll och kompetens. (LST)
 • Vi arrangerar årligen en effektivitetskonferens för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna. (LST)
 •  Vi genomför regelbundna skype-möten mellan samordnare för att underlätta för erfarenhetsutbyte och öka likvärdighet. (LST)
 • Efter utvärdering av rådet för djurskyddskontrolls verksamhet under 2017 utvecklas denna samarbetsform mellan myndigheterna vidare. (JV, LST)
 • Myndigheterna samverkar löpande i 28-nätverket samt referensgrupp för djurskydd. (LST, JV)
 • Det ordnas två myndighetsdagar årligen i samarbete mellan JV, SLV och LST. (JV, SLV och LST)
 • Jordbruksverket genomför revisioner av länsstyrelsernas verksamhet efter fastställd revisionsplan.
 • Genomföra uppdrag kopplat till livsmedelsstrategin

Mål: Riskbaserad kontroll. Varje år utförs kontroll av en tillräckligt stor andel av kontrollobjekten, ffa inom livsmedelsproduktionen, utifrån en riskvärdering.

Indikatorer

 • Kontroll i förhållande till risk(poäng) (DSK JV)
 • Andel av kontrollobjekten med livsmedelsproducerande djur som kontrollerats varje år i den planerade kontrollen i varje län (Årligen DSK JV)
 • Andel kontrollobjekt av livsmedelsproduktionens djur som kontrollerats i den planerade kontrollen där brister konstaterats.(Årligen DSK JV)
 • Kontrollmyndigheterna vidtar åtgärder för att rätta till brister som konstaterats vid revisioner av deras verksamheter. (Årligen LST/JV)

 Åtgärder

 • Analys av djurskyddskontrollen används som grund för utveckling och likriktning av kontrollarbetet samt som grund för informations- och utbildningsinsatser.
 • Kontrollplaner tas fram årligen på länen.
 • Erfarenhetsutbyte mellan kontrollmyndigheter för utveckling av kontrollverksamheten som ger god måluppfyllelse.

Aktiviteter

 • Länen rapporterar årligen statistik över djurskyddskontrollen till Jordbruksverket.(LST)
 • Analysmöte arrangeras årligen för analys av den årliga statistiken.(LST och JV)
 • Vi arrangerar årligen en effektivitetskonferens för erfarenhetsutbyte mellan länsstyrelserna. (LST)
 • Kartläggning av kontroll i förhållande till djurvälfärdsrisk genomförs årligen. (JV och LST)
 • Löpande uppdatering av befintliga mallar och utveckling av nya mallar vid behov, i samverkan mellan berörda myndigheter. (LST)
 • Under 2018-2019 uppdateras samtliga mallar som berörs av övergången av uppgifter från polisen till länsstyrelsen. (LST)
 •  En översyn av SToRK-modellen genomförs i samarbete mellan Jordbruksverket och Länsstyrelserna senast under 2019. (LST, JV)
 • Vägledning för användning av SToRK tas fram senast under 2019 av Jordbruksverket i samråd med länsstyrelserna. (JV, LST)
 • Riskklassificeringsmodellen SToRK används årligen på länen. (LST)
 • Kontrollplaner där alla län planerar för minst 10% normalkontroller av objekten med livsmedelsproducerande djur tas fram årligen på länen. (lst)
 • Jordbruksverket ser över och utvecklar anvisningar för användning av Djurskyddskontrollregistret (DSK) under 2018-2019. (JV)
 • Länsstyrelserna arbetar med registervård av DSK årligen (LST)
 • Verksamhet följs upp och vi utbyter löpande erfarenheter mellan länen med hjälp av digitalt styr- och uppföljningssystem för djurskyddskontroll. (JV, LST)
 • Vi genomför regelbundna skype-möten mellan samordnare för att underlätta för erfarenhetsutbyte och öka likvärdighet. (LST)
 • Efter utvärdering av rådet för djurskyddskontrolls verksamhet under 2017 utvecklas denna samarbetsform mellan myndigheterna vidare. (JV, LST)
 • Myndigheterna samverkar löpande i 28-nätverket samt referensgrupp för djurskydd. (LST, JV)
 • Det ordnas två myndighetsdagar årligen i samarbete mellan JV, SLV och LST. (JV, SLV och LST)
 •  Jordbruksverket genomför revisioner av länsstyrelsernas verksamhet efter fastställd revisionsplan. (JV)

Mål: Resurseffektivitet och effekt av kontrollen. Resurserna inom kontrollverksamheten fördelas utifrån myndigheternas uppdrag och används på ett sätt som gör att kontrollen får effekt.

Indikatorer

 • Antalet planerade kontroller ska vara minst lika många som antalet anmälningskontroller. Detta mäts som kvoten mellan planerade kontroller och anmälningskontroller (Årligen DSK, JV)
 • Andel uppföljande kontroller som inte behöver ytterligare uppföljning uppdelat på administrativ uppföljning och uppföljning på plats (Årligen DSK, JV och Platina LST)
 • Utvecklingen i andelen planerade kontroller där brister konstateras (Årligen DSK, JV)
 •  25 % eller mindre av de kontroller som görs efter inkommen anmälan är utan anmärkning (Årligen DSK, JV)
 • Handläggningstid anmälningsärenden (Årligen LISA LST)
 •  Andel anmälningsärenden som hanteras administrativt. (Årligen Platina LST)
 • Nationell rutin för handläggning av anmälningsärenden följs (Årligen LST)
 • Kontrollmyndigheterna vidtar åtgärder för att rätta till brister som konstaterats vid revisioner av deras verksamheter. (Årligen LST/JV)

Åtgärder

 • Analys av djurskyddskontrollen används som grund för utveckling och likriktning av kontrollarbetet samt som grund för informations- och utbildningsinsatser
 • Erfarenhetsutbyte mellan kontrollmyndigheter för utveckling av kontrollverksamheten som ger god måluppfyllelse.

Aktiviteter

 • Länen rapporterar årligen statistik över djurskyddskontrollen till Jordbruksverket. (LST)
 • Analysmöte arrangeras årligen för analys av den årliga statistiken. (LST, JV)
 • Parallell- samt dokumentationskontroll genomförs årligen för alla handläggare, utifrån en riskanalys, i syfte att verifiera kontroll och kompetens. (LST)
 • Kontrollmyndigheter arbetar mer systematiskt med bemötandeutbildningar, kunskap om kommunikation och klarspråk i beslut med syfte att förbättra det upplevda bemötandet samt att minska behovet av uppföljande kontroller. (LST, JV)
 • Verksamhet följs upp och vi utbyter löpande erfarenheter mellan länen med hjälp av digitalt styr- och uppföljningssystem för djurskyddskontroll. (JV, LST)
 • Vi genomför regelbundna skype-möten mellan samordnare för att underlätta för erfarenhetsutbyte och öka likvärdighet. (LST)
 • Efter utvärdering av rådet för djurskyddskontrolls verksamhet under 2017 utvecklas denna samarbetsform mellan myndigheterna vidare. (JV, LST)
 • Myndigheterna samverkar löpande i 28-nätverket samt referensgrupp för djurskydd. (LST, JV)
 • Det ordnas två myndighetsdagar årligen i samarbete mellan JV, SLV och LST. (JV, SLV och LST)
 • Jordbruksverket genomför revisioner av länsstyrelsernas verksamhet efter fastställd revisionsplan. (JV)

Mål: Djurhållare. Djurhållarna har kunskap om lagstiftningen som gäller för deras verksamhet. Kontrollmyndigheterna arbetar systematiskt med att öka kunskapen och underlätta för djurhållare att göra rätt.

Indikatorer

 • Kontrollmyndigheterna har samverkans- och kommunikationsplaner (Årligen LST)
 • Utvecklingen i andelen planerade kontroller där brister konstateras. (Årligen DSK JV och LST)
 • Informationsmaterial används systematiskt i samband med kontroller och andra kontakter med djurhållare .(Årligen LST)

Åtgärder

 • Analys av djurskyddskontrollen används som grund för utveckling och likriktning av kontrollarbetet samt som grund för informations- och utbildningsinsatser
 • Länsstyrelserna och Jordbruksverket samarbetar om framtagning av informationsmaterial att använda såväl i samband med kontroll som för allmän kunskapsspridning
 • Formerna för samverkan mellan kontrollmyndigheterna och branschorganisationer utvecklas

Aktiviteter

 • Kontrollmyndigheterna utarbetar en kommunikations- och samverkansplan (LST)
 • Länsstyrelser och Jordbruksverket har en gemensam arbetsgrupp som arbetar med informationsmaterial (LST, JV)
 • Vi samarbetar mellan länsstyrelser, jordbruksverket och branschorganisationer avseende informationsinsatser kopplade till de vanligaste brister som konstateras inom olika verksamhetsinriktningar (LST, JV)

Mål: Service. Djurhållare upplever att kontrollmyndigheten ger snabb återkoppling och tydlig information i kontroll- och ansökningsärenden. Djurhållare upplever ett gott bemötande från kontrollmyndigheten.

Indikatorer

 • Handläggningstid kontrollrapport (90 % inom 21 dagar) (Årligen LISA LST)
 • Resultat brukarundersökning, NI (nöjd index) (Vart annat år LST)
 • Förprövningsärenden handläggs inom 56 dagar från komplett ansökan. (Årligen LISA LST)
 • Ärenden avseende § 16-tillstånd handläggs inom 90 dagar från komplett ansökan. (Årligen LISA LST)
 • Ärenden avseende offentlig förevisning av djur handläggs inom 90 dagar från komplett ansökan. (Årligen LISA LST)
 • Kontrollmyndigheterna vidtar åtgärder för att rätta till brister som konstaterats vid revisioner av deras verksamheter. (Årligen LST/JV)

Åtgärder

 • Kontrollmyndigheterna arbetar löpande med att öka kompetensen hos personalen i kommunikation, bemötande och klarspråk.
 • Erfarenhetsutbyte mellan kontrollmyndigheter för utveckling av rutiner för handläggning som ger god måluppfyllelse.

Aktiviteter

 • Länsstyrelserna och Jordbruksverket samverkar årligen kring planering av kompetensutvecklingsinsatser utifrån identifierade behov (LST, JV)
 • Kompetensutvecklingsplaner utarbetas på länen (LST)
 • Parallellkontroller samt dokumentationskontroll genomförs för alla handläggare, utifrån en individuell riskanalys, i syfte att verifiera kontroll och kompetens (LST)

 

Senast granskad 2018-08-30