Så utvecklas kontroll och beredskap

Ett förbättringshjul indelat i sektionerna förbättringar, planering, genomförande och utvärdering

Ständig utveckling och förbättring av kontrollen bidrar till att göra maten säkrare. I det arbetet är utvärderingar, revisioner och omvärldsbevakning viktiga verktyg.

Ständiga förbättringar

Myndigheterna vidtar ständigt åtgärder för att utveckla och förbättra såväl kontrollen som över­vakningen av djur- och växtsjukdomar, beredskapsplaner och hantering vid krissituationer. Förbättringarna bidrar till att öka livsmedelssäker­heten. Annat som bidrar är bra rådgivning, stöd till företag och konsumenter, och arbete med att utveckla regler.

Kvalitetssäkrat arbete i hela kedjan förutsätter kvalitetssäkrat arbete inom varje enskild myndighet och samordning mellan myndigheterna. Genom att planera och följa upp verksamheten enligt de olika stegen i förbättringshjulet utvecklas myndigheternas arbete kontinuerligt. Det bidrar till att kontrollen får önskad effekt.

Processerna för att identifiera och genomföra förbättringar varierar mellan områden och myndigheter. Underlag som ofta används är: 

 • utvärdering och analys av genomförda kontroller genom myndigheternas rapportering,
 • resultat från revisioner av kontrollmyndigheter som myndigheterna utför eller låter utföra,
 • resultat från EU-kommissionens revisioner av kontrollen och från revisioner av kontrollsystemet som utförs av länder utanför EU,
 • erfarenheter från gemensamma kontroll- eller beredskapsprojekt och övrigt samarbete mellan myndigheter,
 • måluppfyllnad,
 • erfarenheter från aktuella händelser, omvärldsbevakning och kännedom om nya faror,
 • ny eller ändrad riskvärdering, myndigheternas risk och sårbarhetsanalyser,
 • förändringar i till exempel lagstiftning, organisation eller ansvarsfördelning,
 • synpunkter från branschorganisationer, företag och konsumenter.

Utvecklingsarbete

Utvecklingsarbetet kan leda till olika åtgärder, till exempel:

 • nya mål och prioriteringar,
 • kontrollprojekt eller fokusområden,
 • förändringar av provtagningsprogram,
 • förändringar av den riskbaserade kontrollen,
 • utveckling av IT-stöd,
 • vägledande dokument eller gemensamma strategier,
 • utbildningar,
 • seminarier och samsynsaktiviteter,
 • uppdatering av myndighetsinterna instruktioner,
 • regeländringar eller förslag till regeländringar,  
 • information till myndigheter, företag eller konsumenter.

Resultaten av åtgärderna följs bland annat upp i den samlade rapporten ”Sveriges kontroll i livsmedelskedjan” som skickas till EU-kommissionen varje år. Rapporten innehåller även förslag till förbättringsåtgärder.

 

Senast granskad 2020-05-18