Villkor för import av vissa livsmedel

Här finns information om villkor för import av livsmedel som inte helt uppfyller EU:s harmoniserade regler, samt importförbud av vissa levande kräftdjur.

Import av animaliska livsmedel som saknar harmoniserade importvillkor

EU-kommissionen har utarbetat en vägledning med övergångsestämmelser för import av vissa livsmedel för vilka det ännu inte finns EU-gemensamma importregler, till exempel kött av marina däggdjur, kött av reptiler med mera. Fram till slutet av år 2020 gäller att alla importerade livsmedel av animaliskt ursprung måste uppfylla kraven i förordning (EG) nr 178/2002 (se avsnitt 5 i vägledningen) och förordning (EG) nr 852/2004 (se avsnitt 5.3 i vägledningen).

Företag som är intresserade av att importera sådana livsmedel ska kontakta Livsmedelsverket på mejladressen gks@slv.se . För mer information, se 7.2.3. i "Kommissionens vägledning om import av livsmedel från tredje land". 

Senast granskad 2019-07-25