Avgifter och betalning vid import av vegetabiliska livsmedel

Avgifter 

Importören betalar en avgift på 1000 kr, samt eventuella kostnader för provtagning och analys. Vid enbart dokumentkontroll är avgiften 500 kronor per sändning. Avgiften höjs om kontrollen sker på andra tider än normal kontorstid.

Betalningsrutiner

En importör har två alternativ för att hantera betalningen, antingen genom förskottsbetalning inför varje sändning eller genom att en bankgaranti utställs.

1. Inbetalning i förskott
Alla sändningar kommer i samband med att de anmäls till gränskontrollstationen att läggas ut på webbsidan www.slv.se/ forskottgranskontroll. Alla importörer kommer att ha tillgång till webbplatsen och där finns information om sändningen, preliminär avgift som ska betalas samt ett referensnummer. Kontakta gränskontrollstationen för att få ett lösenord.

Det är denna preliminära avgift som ska förskottsinbetalas. Vid betalning ska referensnumret alltid anges.

Kvitto/betalningsbekräftelse ska faxas eller mejlas till gränskontrollstationen innan sändningen kontrolleras. På detta kvitto måste referensnumret framgå.

När kontrollen är klar skickas en faktura till importören på det slutgiltiga beloppet med förskottsinbetalningen avräknad. Eventuell mellanskillnad ska betalas i vanlig ordning. Om importören har betalat för mycket betalas överskjutande belopp tillbaka i samband med avstämningen av kundreskontran.

2. Bankgaranti
Väljer man att använda bankgaranti behöver importören inte betala i förskott, utan faktura med slutgiltig avgift skickas i vanlig ordning ut i efterhand. Om importören väljer bankgarantialternativet beslutar Livsmedelsverket om ett betalningsunderlag, vilket ska lämnas till den egna banken.

Betalningsunderlaget baserar sig på avgifter betalda under det senaste året. Med dessa uppgifter som underlag bestämmer Livsmedelsverket hur stor garanti importören behöver. Nivån är satt så att skulden till Livsmedelsverket inte ska överstiga den nivå som bankgarantin gäller för.

När importörens bank beviljat en bankgaranti ska originalhandlingen skickas till Livsmedelsverket. När garantin inte längre ska gälla återsänder Livsmedelsverket originalhandlingen till importörens bank.

Senast granskad 2019-07-23