Musselkontroll - öppna och stängda produktionsområden

Resultat från Livsmedelsverkets kontrollprogram för musslor och ostron. Här finns information om den aktuella statusen hos samtliga svenska produktionsområden för musslor och ostron.

Vem är resultaten till för?

Resultaten skall tillämpas av de företag som omfattas av:

  • Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. 

Öppet/stängt

Upptag av musslor/ostron får endast ske från produktionsområden som är öppna för den art som man avser att skörda. Att ett område är öppet för upptag av en art innebär att det regelbundet provtas för förekomst av algtoxiner (alggifter) samt E. coli-bakterier hos den aktuella arten. Att området är öppet innebär också att halterna av algtoxiner hos arten är under gällande gränsvärden samt andelen E. coli-bakterier motsvarar kriterierna för områdets klassificering för arten.

Klassificering

Ett produktionsområdes klassificering för en art utgår ifrån halten E.coli-bakterier som uppmätts i arten under en längre tidsperiod. A-klass innebär att musslorna/ostronen kan gå direkt till konsumtion medan B- och C-klass kräver rening eller kokning innan de släpps på marknaden. Att produktionsområdet har en klassificering för en art är en förutsättning för att kunna öppna området för upptag av arten. I vissa fall är det endast specifika zoner inom ett produktionsområde som är klassificerad för en viss art och man kan härmed bara skörda arten inom de angivna zonerna. Att klassificera ett existerande produktionsområde för en ny art tar normalt 6 månader.

Aktuella arter

Arter som i dagsläget ingår i det svenska kontrollprogrammet för musslor och ostron är Blåmussla (Mytilus edulis) Hjärtmussla (Cerastoderma edule) Europeiska ostron (Ostrea edulis) samt Japanska jätteostron (Crassostrea gigas). Inom kontrollprogrammet så skiljer man inte på de två ostronarterna utan de ingår båda i kategorin ”ostron”.

Sök öppna och stängda områden

Nedan finns en länk till vår sökfunktion för öppna och stängda områden. Vid upptag av musslor/ostron från ett produktionsområde är det viktigt att ”klicka sig” in på sidan för det aktuella området för att få mer detaljerad information om dess status. Där finns också en karta som visar produktionsområdets gränser samt klassificerade zoner när detta är aktuellt. Man kan även se huruvida ett område är stängt på grund av förhöjda bakterie- alternativt toxinvärden eller om det är stängt med anledning av att det för tillfället inte sker något upptag i området av den aktuella arten.

Kontakta oss

Kontakta Livsmedelsverket för att få ett område öppnat eller klassificerat. Nya upptagare skall alltid kontakta Livsmedelsverket innan upptag påbörjas.

Senast granskad 2021-01-18