Avveckla eller överlåta

Om du vill upphöra med din verksamhet eller överlåta den till annan företagare ska du meddela det till kontrollmyndigheten. Registrering och godkännande för din anläggning upphör. Din skyldighet att betala årlig kontrollavgift upphör vid kommande årsskifte.

Om verksamheten fortsätter med ny ägare måste detta anmälas till kontrollmyndigheten i god tid innan övertagandet. Sker inte detta finns risk att kontrollmyndigheten inte hinner godkänna - i de fall verksamheten ska godkännas -  den nya verksamheten innan övertagandet. Verksamheten måste då upphöra till dessa nytt godkännande ges.

Kontrollmyndighet är vanligtvis Miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i din hemkommun. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för vissa företag.

Senast granskad 2019-02-08