Lagstiftningen - en introduktion

Hylla med mat

Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna genom att säkerställa att livsmedel är säkra. Konsumenterna ska också få den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna göra egna medvetna val. Denna sida ger en överblick över den gällande livsmedelslagstiftningen.

Olika sorters regler

Numera har nästan alla regler EU-bakgrund, det vill säga de är utarbetade gemensamt inom EU och gäller inom hela EU. Det finns regler av många olika slag:

  • EU-förordningar som gäller som svensk lag och som publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, EUT.
  • Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen som publiceras i Svensk författningssamling, SFS.
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS eller SLVFS) som publiceras i Livsmedelsverkets författningssamling.
  • De flesta av föreskrifterna är baserade på EU-direktiv och utgör därmed en del av EU-rätten som har införlivats i svensk rätt.
  • EU-beslut, som i vissa fall skrivs in i föreskrifterna, medan det i andra fall bara finns hänvisningar till EU-besluten i föreskrifterna.

Huvuddelen av reglerna finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter. Sammanfattningar av EU:s lagstiftning finns på EUR-lex webbplats, ingång till EU-rätten, se länken nedan.

Under rubriken säkra livsmedel finns bland annat information om allmänna bestämmelser för säkra livsmedel, veterinärkontroller, djurhälsa och livsmedelshygien samt kontaminering och miljöfaktorer.

Under rubriken konsumenter, underrubrik märkning och förpackning av produkter, finns information om märkning och presentation av livsmedel.

En del regler gäller för alla livsmedel, andra kan gälla en liten grupp av livsmedel. Med hänsyn till den stora omfattningen av regler så går det inte att räkna upp de regler som gäller just för en viss slags verksamhet. Däremot går det att peka på vilka olika typer av regler som finns: grundläggande regler som gäller för alla, och detaljregler på olika områden.

EUs "livsmedelslag" gäller för alla

EU:s förordning (EG) nr 178/2002, ibland kallad EU:s livsmedelslag, innehåller grundläggande principer och krav för livsmedelslagstiftningen. I den anges bland annat att livsmedel bara får släppas ut på marknaden om de är säkra. Livsmedel får inte vara skadliga för hälsan eller på annat sätt "vara otjänliga".

Lagen gäller för alla som släpper ut livsmedel på marknaden, oavsett om du är en privatperson som bakar bullar och säljer på marknaden en gång eller om du har industriell tillverkning av livsmedel.

Förordningen innehåller också krav på att livsmedelsföretagare är skyldiga att se till att deras livsmedel uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen.

Om godkännande och registrering

Om livsmedelshygien

Det finns hygienregler som alla som arbetar med livsmedel måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan – från produktion, tillverkning, import, transport till försäljning och servering till den enskilda konsumenten – och de gäller stora företag lika väl som små.

De gäller också på marknader och i ditt eget kök, om du lagar mat där för att sälja. Även verksamheten inom primärproduktionen, det vill säga jordbrukaren och fiskaren omfattas. Alla måste också ha ett system för egenkontroll.

Leta gärna upp riktlinjerna för just din bransch för en tolkning av hur du kan uppfylla lagstiftningens krav.

Huvuddelen av reglerna finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien och om dricksvatten.

Om livsmedelsinformation och märkning

Livsmedelsinformationen ger konsumenterna nödvändig information om livsmedlen så att en konsument kan göra ett medvetet val.

Livsmedelsinformation omfattar både text på förpackningen - det vill säga märkning -  bilder och övrig dekor i direkt anslutning till försäljningen, till exempel på skyltar och hyllkanter samt muntlig kommunikation. Matsedlar inne på restauranger räknas också som livsmedelsinformation. Det kan också handla om muntlig information om innehållet i livsmedel som serveras på restaurang. Livsmedelsinformationen måste alltid vara korrekt - den får inte vilseleda konsumenterna.

Märkningen på förpackningen ska vara lätt att förstå, väl synlig, klart läsbar och beständig. Språket ska normalt vara svenska. Reglerna innehåller många detaljerade krav och märkningen ska innehålla inte bara varans beteckning och en ingrediensförteckning utan också en lång rad andra uppgifter.

Det finns också många specialbestämmelser om märkning som rör avgränsade grupper av livsmedel, till exempel fetthalt i malet kött och charkuterivaror, koffeinhalt i drycker, bestrålning.

Många av EU:s förordningar innehåller regler om märkning, till exempel om ekologiska livsmedel, genmodifierade organismer, geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och särartsskydd. Tänk på att det finns märkningsregler insprängda i en rad olika föreskrifter; läs också nedan under

Om särskilda grupper av livsmedel

Det finns speciella regler som rör avgränsade grupper av livsmedel och som ofta innehåller en blandning av regler som rör både framställningen, sammansättningen och märkningen. Exempel är regler om djupfrysta livsmedel, bestrålning, så kallade nya livsmedel och genetiskt modifierade organismer.

Livsmedelstillsatser är ämnen som påverkar ett livsmedels smak, doft, karaktär, hållbarhet och konsistens, såsom färgämnen, sötningsmedel, konserveringsmedel och konsistensgivare. Det finns detaljerade villkor för hur de får användas.

Det finns ett antal enskilda produkter vars sammansättning är reglerad i Livsmedelsverkets föreskrifter:

Om bekämpningsmedel, läkemedelsrester och andra främmande ämnen

Föroreningar i livsmedel utgör en risk för livsmedelssäkerheten och de kan komma från många olika håll - som miljöföroreningar eller faktorer i produktionskedjan eller från material som används i förpackningar. Bekämpningsmedel används ofta inom jordbruket och det finns detaljerade regler om vilka halter, gränsvärden, som får finnas kvar i livsmedlet. Ofta tillåts över huvud taget inga rester.

Exempel på främmande ämnen är mögelgifter, kvicksilver och bly, och också där finns det gränsvärden.

Det finns EU-förordningar som innehåller gränsvärden för läkemedelsrester. Dessa kompletteras av Livsmedelsverkets föreskrifter med karenstider vid hantering av livsmedel från djur som behandlats med läkemedel.

När det gäller material som är i kontakt med livsmedel finns det dels allmänna bestämmelser som gäller alla produkter, dels särskilda regler för plast och keramiska föremål.

Om import och export

I kontrollförordningen 2017/625 och dess tillhörande förordningar finns regler om tillvägagångssättet vid import av animaliska livsmedel från länder utanför EU. De livsmedel som omfattas av förordningarnas tillämpningsområden ska kontrolleras vid gränsen till EU. Exportlandet och anläggningen där varorna är tillverkade ska vara godkända av EU-kommissionen.

Vissa vegetabiliska produkter som är att betrakta som riskprodukter (nötter, fikon med mera) omfattas också av särskilda krav enligt förordning 2019/1793. Det kan också finnas särskilda skyddsåtgärder för specifika livsmedel.

Det finns också internationella avtal som rör import av livsmedel från länder utanför EU (vin- och spritområdet).

Det finns även vissa krav för införsel av livsmedel från ett EU-land. När det gäller animaliska livsmedel krävs bland annat att de kommer från EU-godkända anläggningar. I vissa fall ska intyg om salmonellakontroll medfölja.

Om offentlig livsmedelskontroll

Den svenska livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är enkel  att förstå.

Ansvaret för livsmedelskontrollen i landet delas mellan kommuner, länsstyrelser och Livsmedelsverket.

Både revision av företagarens egenkontroll, inspektion och provtagning av livsmedel ingår.

Den offentliga kontrollen är till stor del avgiftsfinansierad. 

Regler och branschriktlinjer

EU-förordningarna

De flesta EU-förordningar går att nå via länkar på Livsmedelsverkets webbplats under rubriken lagstiftning.

Livsmedelsverkets föreskrifter

Branschriktlinjer

Hygienlagstiftningen är numera mindre detaljreglerad för att den ska kunna täcka alla slags livsmedelsföretag. Branschorganisationerna uppmanas att ta fram branschvisa riktlinjer som sedan utgör branschens egen beskrivning av hur man bör tillämpa livsmedelslagstiftningen.

Senast granskad 2020-01-24