Ekologisk mat - företag

EU-logotyp för ekologisk mat

Den som köper ekologisk mat i butiken ska känna sig säker på att maten svarar mot de krav som reglerna, EG-förordningarna, ställer.

Det handlar om redlighet - alltså att ett livsmedel ska bestå av det som det uppges innehålla - men också om etik. Därför är kontrollen så viktig. EU-logotypen för ekologisk mat får bara hamna på ekologiska produkter.

Här får du veta vad som krävs för att mat ska få säljas som ekologisk. Du hittar också fakta om kontroll och märkning av ekologiska livsmedel.

Regler om ekologisk mat

Det finns regler - EG-förordningar - som reglerar den ekologiska produktionen inom medlemsländerna.

I förordningarna står det

 • hur produktionen ska gå till
 • hur produkterna ska märkas
 • hur kontrollen ska ske
 • vad som gäller vid import av ekologiska produkter från länder utanför EU.

Krav på anmälan till ett kontrollorgan

Inom EU ska nästan alla som vill märka sina produkter som ekologiska eller ange att livsmedlet innehåller ekologiska ingredienser, anmäla sig till ett godkänt kontrollorgan och låta sitt företag omfattas av kontroll. Kravet gäller dig som framställer, bereder, förvarar ekologiska livsmedel eller importerar ekologiska livsmedel från tredje land eller som släpper ut sådana produkter på marknaden.

I Sverige finns ett undantag från kravet på anmälan och kontroll för de som säljer ekologiska produkter direkt till slutkonsument, under förutsättning att de inte:

 • förvarar (annat än i anslutning till försäljningsplatsen), producerar, bereder eller importerar ekologiska produkter från tredje land, eller
 • har kontrakterat ut en eller flera av aktiviteterna ovan till tredje part, eller
 • har distansförsäljning via internet av ekologiska livsmedel.

Distansförsäljning via internet

Försäljning av ekologiska livsmedel via internet är inte försäljning direkt till slutkonsument, vilket gör att denna typ av verksamhet alltid ska anmälas till ett kontrollorgan. För att det ska vara direkt försäljning till slutkonsument krävs att försäljningen (vid köptillfället) sker i närvaro av både handlaren eller dess personal och slutkonsumenten. Observera att lagerhållningen också alltid ska vara anmält till ett kontrollorgan oavsett vem som äger lagret.

Hur avgör jag om ett livsmedelsföretag är undantaget?

För att avgöra om ett livsmedelsföretag är undantaget, börja alltid med frågan: Säljer de direkt till slutkonsument? Om svaret är nej ska företag vara anmält till ett kontrollorgan.

Om svaret är ja, gå vidare till nästa fråga: Förvarar livsmedelsföretaget sina ekologiska livsmedel bara i anslutning till platsen som de säljer dem, eller har de någon form av produktion, beredning av ekologiska livsmedel eller importerar de ekologiska livsmedel från länder utanför EU? Har de kontrakterat ut någon av dessa aktiviteter till tredje part? Eller bedriver de distansförsäljning via internet av ekologiska livsmedel? Om svaret är ja på något av de uppräknade alternativen ska de anmäla sig till ett kontrollorgan.

Om svaret är nej behöver företaget inte anmäla sig till ett kontrollorgan.

I praktiken innebär det att många butiker är undantagna och då kontrolleras ekologiska livsmedel inom den ordinarie livsmedelskontrollen, det vill säga av den kommunala kontrollmyndigheten.Grossister som säljer ekologiska livsmedel och inte säljer  direkt till slutkonsument ska vara anmälda till ett kontrollorgan.

Kontroll av företag

Kontrollorganens revision - kontroll - av den ekologiska produktionen handlar om att se vilka rutiner företagaren har för att följa reglerna.

Om en producent tillverkar en förpackad ekologisk maträtt med till exempel morötter i, ska det gå att spåra morötterna bakåt via inköpslistor, följesedlar och andra dokument så att man ser att producenten verkligen har köpt in dem som ekologiskt odlade. Vid inspektionerna följer revisorerna varornas väg.

Efter varje kontroll skriver revisorn en rapport. Om företaget inte lever upp till de krav som ställs i EG-förordningarna blir det en avvikelserapport. Denna går även till kontrollorganets huvudkontor.

För vissa avvikelser kan kontrollorganet besluta att varan inte får säljas som ekologisk. De kan också besluta om att dra in certifikatet för en ansluten kund som inte uppfyller förordningarna för sina ekologiska livsmedel. Om producenten har gjort stora, medvetna fel mot lagstiftningen kan endast Livsmedelsverket eller den kommunala livsmedelskontrollen, beroende på vilken av dem som kontrollerar företaget, besluta att producenten inte får sälja varor som ekologiskt producerade under en period framåt i tiden.

Läs mer om vilka åtgärder kontrollorganet ger företaget vid olika typer av avvikelser. Du hittar en länk till åtgärdskatalogen längst ned under rubriken Mer information.

Övervakning av kontrollorganen

SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ackrediterar och godkänner kontrollorganen, medan Livsmedelsverket delegerar kontrollen. Det betyder att både SWEDAC och Livsmedelsverket kontrollerar hur kontrollorganen sköter sina uppgifter.

Märkning av ekologisk mat

Beroende på hur produkten har producerats och vad den innehåller för ingredienser kan man märka den på tre olika sätt. Nedan går vi in närmare på vad som gäller för de olika märkningarna.

Oavsett vilken märkning som används ska det framgå på produkten vilket kontrollorgan som har kontrollerat och certifierat den. Något av följande kontrollorgan kan kontrollera och certifiera ekologiska produkter i Sverige, och det är deras kodnummer som ska finnas på produkten:

 • Kiwa Sverige AB: SE-EKO-01
 • SMAK Certifiering AB: SE-EKO-03
 • HS Certifiering AB: SE-EKO-04
 • Valiguard AB: SE-EKO-05
 • ControlCert Scandinavia AB: SE-EKO-06
 • ProSanitas Certifiering: SE-EKO-07*
 • Intertek Certification AB: SE-EKO-08

*Prosanitas Certifiering AB har  förvärvats av HS certifiering AB och har därför upphört som kontrollorgan.  Under  en övergångstid kan livsmedel  märkta med koden
SE-EKO-07 fortfarande finnas på marknaden, vid frågor hänvisas till HS Certifiering AB. 

Lista över anslutna företag

De svenska kontrollorganen ska ha uppgifter om sina kunder publicerade, så att den som är intresserad ska kunna se att ett företag är certifierat. Det ska gå att se de uppgifter som framgår av certifikatet. Nedan finns länkar till dessa uppgifter hos de svenska kontrollorganen.

1 - Produkter som får säljas som ekologiska

Sammansatta livsmedel som innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser (läs om ansökan om konventionell ingrediens nedan) ska märkas enligt följande:

 • I varubeteckningen får man ange att produkten är ekologisk.
 • I förteckningen över ingredienserna ska man ange vilka ingredienser som är ekologiska.
 • Produkten ska märkas med kodnummer på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen. Detta ska placeras i samma synfält som EU:s ekologiska logotyp - om den används. Finns logotypen mer än en gång på produkten behöver kodnummer endast anges en gång.
 • Man ska märka produkten med EU:s logotype för ekologisk produktion, om den är producerad inom EU.

När man märker med EU-logotypen ska man även ange ursprung på de ekologiska ingredienserna enligt följande:

 • "EU-jordbruk" när jordbruksråvaran har producerats i EU.
 • "Icke-EU-jordbruk" när jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
 • "EU/icke-EU-jordbruk" när en del av jordbruksråvarorna har producerats inom EU och en annan del har producerats utanför EU.

Man får byta ut eller komplettera "EU" eller "Icke-EU" med land då alla jordbruksråvaror har producerats i ett och samma land till exempel "Svenskt-jordbruk". Detta ska placeras direkt under kodnumret.

Konventionell ingrediens

När det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå, i rätt mängd eller av rätt kvalitet, kan producenter ansöka hos Livsmedelsverket om att få använda en konventionell ingrediens för användning i en sammansatt produkt. Livsmedelsverket kan bevilja ett tillfälligt tillstånd för användning av den konventionella ingrediensen. Man kan bara få ett sådant tillfälligt tillstånd under maximalt fyra år. Under den tiden ska man ha hittat en ekologisk ingrediens.

Minst 95 procent av produktens ingredienser av jordbruksursprung, räknat på vikt, måste bestå av ekologiska råvaror vid tillverkningen för att produkten ska få märkas som ekologisk. Det är alltså möjligt att använda en liten andel konventionella ingredienser av jordbruksursprung i en sammansatt produkt som märks ekologisk.

2 - Produkter som får säljas med ingrediensmärkning

Sammansatta livsmedel som innehåller mindre än 95 procent ekologiska ingredienser ska märkas enligt följande:

 • Man får inte ange i varubeteckningen att produkten är ekologisk. Endast i förteckningen över ingredienser får man ange vilka ingredienser som är ekologiska.
 • Den totala procentandelen ekologiska ingredienser ska anges i förteckningen över ingredienser.
 • Produkten ska märkas med kodnummer på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen.
 • Man får inte märka produkten med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

3 - Produkter med huvudingredienser från jakt eller fiske

Sammansatta livsmedel som innehåller i huvudsak ingredienser från jakt eller fiske ska märkas enligt följande:

 • Endast i förteckningen över ingredienser får man ange vilka ingredienser som är ekologiska.
 • Den totala procentandelen ekologiska ingredienser ska anges i förteckningen över ingredienser.
 • I samma synfält som varubeteckningen får man använda termen ekologiskt.
 • Produkten ska märkas med kodnummer på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen.
 • Man får inte märka produkten med EU:s logotyp för ekologisk produktion.
Senast granskad 2020-01-24