Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

2018-09-14

NKP-webben är en ny tjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, som är den svenska kontrollens färdplan. Genom att arbeta mot gemensamma mål och prioriteringar ska myndigheterna bidra till en likvärdig kontroll, vilket i förlängningen ska stärka Sveriges konkurrenskraft.

NKP-webben visar och beskriver på ett enkelt sätt hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad och organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas. Kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan.

Användningen av NKP-webben ska på ett effektivare sätt möjliggöra en likvärdig kontroll, med gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och utveckling. Tjänsten hjälper chefer inom myndigheternas kontroll att snabbt hitta mål och aktiviteter som är relevanta för att konsumenterna ska få tillgång till säkra livsmedel som kommer från friska djur och sunda växter. NKP-webben underlättar också för företagen som enklare ser vilka prioriteringar myndigheterna har.

Den nationella kontrollplanen är gemensam för alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord. Det innebär bland annat kontroll av:

  • Vegetabilier som spannmål, frukt, grönsaker.
  • Djuruppfödning, djurfoder, djurhälsa och djurskydd.
  • Jakt och fiske.
  • Tillverkning, transporter och importerade livsmedel.
  • Alla ställen där mat säljs och äts - butiker, restauranger, skolmatsalar, sjukhus, äldreboenden.

Kontrollplanen digitaliseras eftersom målgruppen har behov av löpande uppdaterad och lättillgänglig information. Det är ett mer resurseffektivt sätt att arbeta och funktionaliteten kan anpassas efter målgruppens intresse och framtida behov.

Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU, Swedac, Tullverket, länsstyrelserna och kommunerna delar på uppdraget att säkerställa en hög skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Ytterligare information för journalister:

Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets pressjour, 018 – 17 53 40

Jordbruksverket
Sofia Petersson, samordnare, 036 – 15 64 47

Länsstyrelserna
Karin Lundborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 010 – 224 52 86

Sveriges Kommuner och Landsting
Michael Öhlund, handläggare, 08 – 452 79 63

Försvarsinspektören för hälsa och miljö
Lena Bäck, stabsveterinär, 08 – 562 816 73