Definitioner och begrepp

Här finns en sammanställning över de definitioner och begrepp som används i den nationella kontrollplanen. Definitionerna är ordagrant överförda från EU-förordningarna. Till vissa av definitionerna finns en kompletterande kommentar. Begrepp är en tolkning eller förklaring av begreppets innebörd. Tolkning  av begrepp finns inte i lagstiftningen.

Den offentliga kontrollen av växtskadegörare är beroende av en del av de nedanstående termerna. Kontrollområdet regleras av direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot spridning och införsel av skadegörare på växter. Definitionerna i direktivet överensstämmer inte helt med nedanstående definitioner.

Definitioner

Behörig myndighet: (artikel 2.4 i förordning (EG) nr 882/2004).

Den centrala myndigheten i en medlemsstat som har behörighet att genomföra offentlig kontroll eller varje annan myndighet som tilldelats sådan behörighet. Hit ska även i tillämpliga fall räknas motsvarande myndighet i tredje land.

Kommentar: I den svenska lagstiftningen använder vi också begreppet ”kontrollmyndighet”. Med samverkande kontrollmyndigheter menas samtliga behöriga myndigheter och kontrollorgan som utför offentlig kontroll i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen, samt bestämmelserna om djurhälsa, djurskydd och växtskydd. Var och en ansvarar för sin del av den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan så att det tillsammans finns kontroll i hela kedjan. Se även Central behörig myndighet och Operativ kontroll under Begrepp. 

Dokumentkontroll: (artikel 2.17 i förordning (EG) nr 882/2004.

Undersökning av handelsdokument och i tillämpliga fall de med sändningen åtföljande dokument som krävs enligt foder- och livsmedelslagstiftningen.

Foderföretag: (artikel 3.5 i förordning (EG) nr 882/2004)
Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med produktion, framställning, bearbetning, lagring, transport eller distribution av foder, samt alla producenter som producerar eller lagrar foder för utfodring av djur på sin egen jordbruksanläggning.

Foderföretagare: (artikel 3.6 i förordning (EG) nr 882/2004)
De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i det foderföretag de driver.

Fysisk kontroll: (artikel 2.19 i förordning (EG) nr 882/2004)
Undersökning av foder eller livsmedel, eventuellt även kontroll av transportmedlet, förpackningen, märkningen och temperaturen samt provtagning för analys och laboratorietest och varje annan kontroll som krävs för att kontrollera att foder eller livsmedelslagstiftningen efterlevs.

Identitetskontroll: (artikel 2.18 i förordning (EG) nr 882/2004)
Okulärbesiktning för att kontrollera att de intyg eller andra dokument som åtföljer sändningen överensstämmer med sändningens märkning och innehåll.

Inspektion: (artikel 2.7 i förordning (EG) nr 882/2004)
Undersökning av varje aspekt av foder, livsmedel, djurhälsa och djurskydd för att kontrollera efterlevnaden av de rättsliga kraven i foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna avseende djurhälsa och djurskydd.

Kommentar: Inspektion är en kontrollmetod som bör ske utan förvarning. Den kan vara planerad eller oplanerad. Vid en inspektion kan en viss detalj kontrolleras, t.ex. att utrustningen är rengjord, vilken temperatur som råder i ett kylrum eller att ett förpackat livsmedel är rätt märkt. Inspektion kan vara en del av en revision.

Kontroll: (artikel 2.2 i förordning (EG) nr 882/2004)
Kontroll av om specificerade krav har uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.

Kontrollplan: (artikel 2.20 i förordning (EG) nr 882/2004)
En av den behöriga myndigheten upprättad beskrivning med allmän information om hur dess offentliga kontrollsystem är uppbyggt och organiserat.

Kontrollorgan: (artikel 2.5 i förordning (EG) nr 882/2004)
En oberoende tredje part till vilken den behöriga myndigheten har delegerat vissa kontrolluppgifter.

Livsmedelsföretag: (artikel 3.2 i förordning (EG) nr 178/2002)
Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan av livsmedel.

Livsmedelsföretagare: (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002)
De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de livsmedelsföretag de bedriver.

Offentlig kontroll: (artikel 2.1 i förordning (EG) nr 882/2004)
Varje form av kontroll som utförs av den behöriga myndigheten eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen, samt bestämmelser om djurs hälsa och om djurskydd.

Kommentar: Offentlig kontroll kan bestå av olika kontrollmetoder och kontrolltekniker, som kartläggning, övervakning, verifiering, revision, inspektion, provtagning och analys eller kombinationer av dessa (se artikel 10 i förordning (EG) nr 882/2004). Se även Operativ kontroll under Begrepp.

Definition enligt artikel 2 i förordning (EU) nr 2017/625, vilken ersätter förordning (EG) nr 882/2004 från och med den 14 december 2019: Med offentlig kontroll avses den verksamhet som kontrollmyndigheter och kontrollorgan eller fysiska personer till vilka kontrolluppgifter har delegerats utför i syfte att kontrollera att aktörer följer tillämpliga regler eller om djur eller varor uppfyller krav i tillämpliga regelverk eller myndighets¬beslut. Begreppet offentlig kontroll omfattar också de kontroller som görs i samband med att intyg eller officiella attesteringar utfärdas.

Primärprodukter: (artikel 2.1. b i förordning (EG) nr 852/2004)
Produkter från primärproduktion, däribland produkter från jorden, från boskapsuppfödning, från jakt och fiske.

Kommentar: Se även EU-kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 852/2004.

Primärproduktion: (artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002)
Produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas också.

Kommentar: I bilaga 1 till förordning (EG) nr 852/2004 finns regler för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamheter, vilket inkluderar lagring, transport och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen förutsatt att det detta inte påverkar produkternas natur . Transport av levande djur ingår också och i viss fall transportverksamhet för leverans av primärprodukter från produktionsplatsen till en anläggning. Ytterligare regler finns i förordning (EG) nr 853/2004. Se även EU-kommissionens vägledningar till förordningarna (EG) nr 852/2004 och 853/2004.)

Provtagning för analys: (artikel 2.11 i förordning (EG) nr 882/2004)
Insamling av prov från foder eller livsmedel eller något annat ämne (inbegripet från miljön) som är relevant för produktion, bearbetning och distribution av foder eller livsmedel eller djurhälsa för att genom analys kontrollera efterlevnaden av foder- eller livsmedelslagstiftningen och bestämmelser om djurhälsa.

Revision: (artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004)
En systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen.

Kommentar: Revision kan användas antingen vid kontroll av myndigheter enligt artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004 eller som kontrollmetod vid kontroll av livsmedels- eller foderföretagare enligt artikel 10 i denna förordning. Det framgår av sammanhanget vilken betydelse av revision som avses.

Riskanalys: (artikel 3.10 i förordning (EG) nr 178/2002)
Förfarande som består av tre sammanhängande delar, nämligen riskbedömning, riskhantering och riskkommunikation.

Riskkommunikation: (artikel 3.13 i förordning (EG) 178/2002)
Interaktivt utbyte under hela riskanalysförfarandet av information och synpunkter om faror och risker, riskrelaterade faktorer och riskuppfattning mellan riskvärderare, riskhanterare, konsumenter, foder- och livsmedelsföretag, universitet och andra berörda parter, inbegripet redogörelse för resultaten av riskbedömningen och grundvalen för riskhanteringsbeslut.

Slutkonsument: (artikel 3.18 i förordning (EG) nr 178/2002)
Den slutliga konsumenten av ett livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags verksamhet.

Kommentar: Konsument används vanligen som benämning i stället för slutkonsument.

Säkra livsmedel: (artikel 14 i förordning (EG) nr 178/2002)
Livsmedel ska anses som icke säkra om de anses vara 

a) skadliga för hälsan (omedelbara, kortsiktiga, långsiktiga effekter på hälsan) och/eller

b) otjänliga som människoföda (genom förorening, förruttnelse, försämring eller nedbrytning).

Begrepp

Central behörig myndighet: Den myndighet som av regeringen är utsedd att ge råd, stöd och vägledning eller ska samordna andra kontrollmyndigheters offentliga kontroll benämns central behörig myndighet. Det kan variera mellan olika områden exakt vilka uppgifter den centrala behöriga myndigheten har. Detaljer framgår av respektive lag eller förordning.

Kontrollobjekt: Kontrollobjekt är den som är föremål för offentlig kontroll. Det kan vara en aktör, till exempel en livsmedelsföretagare, foderföretagare eller djurhållare, ett djur eller en vara.

Kommun: Genom bildande av gemensamma nämnder och/eller gemensamma förvaltningar samt flytt av nämnders uppgifter till kommunalförbund används benämningen "kommun" på följande sätt: Kommun används som benämning av kontrollmyndighet på lokal nivå. Kommunens uppgifter i den offentliga kontrollen ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Offentlig kontroll av växtskadegörare: Lagstadgade åtgärder under officiell kontroll i syfte att förhindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager av växter samt åtgärder för att bekämpa sådana skadegörare då dessa påträffas.

Operativ kontroll: I kontrollplanen används begreppen operativ kontroll och operativ kontrollmyndighet. Med operativ kontroll förstås en oberoende och självständig granskning av kontrollobjekt. Denna granskning syftar till att kontrollera om kontrollobjektet uppfyller objektiva kriterier så som de krav och villkor som gäller för verksamheten. Krav och villkor följer av nationell lagstiftning och EU-regler . Krav och villkor kan också följa av beslut som myndigheter har fattat såsom godkännanden, tillstånd, förelägganden samt andra åtgärder som syftar till att förmå verksamheten att följa regler.

Den operativa kontrollen innebär alltid ett inslag av myndighetsutövning och kräver därför lagstöd. I lagstödet för operativ kontroll kan det vara beskrivet som tillsyn, offentlig kontroll och inspektion.

I arbetet med operativ kontroll ingår bland annat inläsning, förberedelser, kontrollbesök, prov-tagning, efterarbete, dokumentation, rapportering, beslut om åtgärder, uppföljning av tidigare kontroll eller åtgärder och i vissa fall verkställighet av beslutade åtgärder. Operativ kontroll ska genomföras i enlighet med lagstiftningen och grundas på dokumenterade förfaranden.

Redlighet: Med redlighet menas att konsumenten inte ska bli vilseledd. Redlighet omfattar alla förfaranden från oavsiktliga misstag till medvetna bedrägerier inom alla moment av hanteringen. 

Tillsyn: Begreppen tillsyn och tillsynsmyndighet används inte i EG- eller i EU-förordningarna. Där används begreppen kontroll och kontrollmyndighet. Kontroll definieras ovan. I begreppet tillsyn ingår dels de granskande åtgärder som genomförs med stöd av lag (offentlig kontroll) och myndighetens möjligheter att besluta om någon form av ingripande, dels andra verksamheter, såsom rådgivning, information och att underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. Motsvarande skyldigheter gäller även enligt förvaltningslagens princip om serviceskyldighet med mera.

Kommentar: I denna plan används benämningarna, kontroll och tillsyn. Eftersom det är kontrollen som är det centrala i planen används därför i huvudsak ordet kontroll. I vissa sammanhang, där det är tydligt att verksamheten är vidare än kontroll, används begreppet tillsyn. 

Tvärvillkor: Tvärvillkoren är ett begränsat antal regler inom olika områden, bland annat miljöskydd, djurskydd, foder- och livsmedelssäkerhet som lantbrukaren/primärproducenten måste följa för att få full utbetalning av jordbrukarstödet. En fullständig kontroll omfattar kontroll av samtliga tvärvillkor. Överträdelser av dessa regler kan resultera i avdrag i jordbrukarstödet. Ytterligare information om tvärvillkor finns på Jordbruksverkets webbplats.

Tvärvillkor - Jordbruksverket

 

 

 

 

 

 

 

Senast granskad 2018-08-30