Sydkorea

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Sydkorea. Längst ner på sidan hittar du de intyg som ska användas vid export. 

Generell information

Ansvaret för import av animaliska livsmedel i Sydkorea delas mellan två myndigheter: Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) och Animal and Plant Quarantine and Inspection Agency (APQA) som sorterar under Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA). Import av animaliska livsmedel till Sydkorea regleras sedan februari 2016 genom nya bestämmelser, Special Act on Imported Food Safety, som utfärdats av MFDS. Företag som önskar exportera ska registrera sin verksamhet hos MFDS genom sin importör i landet. Mer information om lagstiftning och märkningsregler hittas på MFDS webbplats. 

Varje sändning med animaliska produkter till Sydkorea ska medföljas av två intyg: ett exportintyg i original samt en kopia av samma intyg (DUPLICATE). Originalet och "Duplicate" ska utfärdas samtidigt, ha samma referensnummer, innehålla exakt samma information i övrigt samt stämplas och signeras av samma officiella veterinär. För att underlätta hanteringen har Livsmedelsverket tagit fram en identisk blankett av de berörda exportintygen, med ett förtryckt vattenmärke "DUPLICATE" som ska användas. Livsmedelsverkets personal ska registrera och spara båda intygen i Exportjournalen.

Kött och köttprodukter ska vara märkta med Sydkorea som destinationsland. Transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet.

Sydkorea tillåter att certifierade laboratorier utför provtagningar i de fall detta krävs för export av livsmedel till Sydkorea. Det krävs dock ett speciellt ansökningsförfarande för att laboratoriet ska bli godkänt för detta.

Listade exportanläggningar

Anläggningar som vill exportera kött ska listas vid myndigheten APQA. Den processen är beskriven längre ner på sidan. Myndigheten MFDS listar också anläggningar för export men Livsmedelsverket är inte inblandad i den processen. Den processen tas omhand av importören. 

Anläggningar som är godkända för export publiceras på Sydkoreas respektive myndighets hemsida.

Listning av nya anläggningar för köttexport

Ansökningen ska bifogas följande information:

 1. Ansökningsblanketten LIVS331
 2. Kontrollrapport om hygien (engelska)
 3. Anläggningsgodkännandet (engelska)
 4. HACCP plan (engelska)
 5. Flödesscheman som inkluderar CCP (engelska)
 6. Anläggningsritning (engelska)
 7. Ifyllnad av frågeformulär från APQA. (Fås på begäran). Frågeformuläret ska kontrolleras av kontrollpersonal.
 8. Foton med förklaring för varje bearbetningssteg
 9. Foton av den slutliga exportprodukten
 10. Foton på anläggningen (fram, sida, hel utsikt)

Information gällande listning vid myndigheten APQA:

 • Om APQA vill att en checklista ska kompletteras så måste detta göras inom 3 månader från mottagande av informationen.
 • Vid den andra begäran om komplettering så måste detta göras inom en månad från mottagande av informationen.
 • APQA kan utföra en uppföljande anläggningsinspektion vart 3-5 år
 • Om anläggningen ändrar något, såsom företagsnamn, godkännandenummer, adress, djurslag, typ av verksamhet, måste detta godkännas av APQA. Detta måste anmälas till Livsmedelsverket i god tid.
 • Godkännande kan upphöra om ingen export skett på 3 år.
 • Vid nekande att ta emot platsbesök från Sydkoreas myndighet APQA blir anläggningen automatiskt borttagen från exportlistan.
 • APQA kräver att listan över godkända anläggningar för export till Sydkorea ska uppdateras minst en gång per år.

Sändningar från anläggningar som inte är listad för export, eller som finns med men med felaktiga uppgifter, riskerar att inte tillåtas komma in i Sydkorea. Det är därför ytterst viktigt att exportföretagen ger korrekta uppgifter till Livsmedelsverket vid listning till APQA och att samma uppgifter anges i exportintyget och på andra handlingar som medföljer sändningen vid export.

Griskött

Anläggningar som önskar exportera ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process ovan. Sändningar ska medföljas av hälsointyg i dubblett. Hälsointyget finns publicerat längst ner på sidan.

Steriliserad produkt - innehållande griskött

Anläggningar som önskar exportera ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process ovan. Ett exportintyg har förhandlats fram mellan Sverige och Sydkorea för steriliserade grisköttsprodukter. Sändningar ska medföljas av hälsointyget i dubblett. 

Nötkött-Pågående godkännande process

Export av nötkött till Sydkorea är för närvarande inte tillåten. En ansökningsprocess pågår med Sydkoreas myndigheter. Intresserade anläggningar får gärna höra av sig till Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Gelatin och Kollagen

Från den 13 april börjar ett nytt intyg att gälla för LIVS 299 gelatin och kollagen.  Intyget finns publicerade längre ner på denna sida.

Stryk gärna texten i punkt 9 och 10, om produkten är från ett annat djurslag än nöt. Sändningar ska medföljas av hälsointyget i dubblett.

Hudar

Export av hudar är tillåten via publicerat intyg längst ner på sidan. Endast ett intyg behöver utfärdas för myndigheten APQA.

Fisk – rå kyld, fryst eller värmebehandlad 

Innan export av fiskprodukter ska exportanläggningen registreras vid koreanska tullen av importören. 

Hälsointyg krävs inte, men Livsmedelsverket rekommenderar att LIVS 183 Tredje land - Fisk används. Utan intyg kan varorna inte återimporteras till EU om det skulle bli aktuellt.

Varje produktförpackning ska märkas på koreanska enligt Sydkoreas märkningsregler, se MFDS webbplats Food Labeling System.

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar i Sverige kan Sydkorea stoppa exporten från hela Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats. Vid tidigare utbrott har Sydkorea undantagit värmebehandlat fjäderfäkött och produkter under förutsättning att intygskraven uppfylls. Vid framtida utbrott måste detta stämmas av med Sydkorea om det fortfarande gäller. Restriktion som finns kvar från tidigare utbrott är att slakten av djuren ska ha skett efter den 26 juni 2018.

Anläggningar som önskar exportera ska vara listade vid Sydkoreas myndigheter, se process högre upp på sidan. Ett hälsointyg finns publicerat längst ner på sidan. Sändningar ska medföljas av ett hälsointyg i dubblett.

Mjölkprodukter

Nya anläggningar måste listas vid MFDS i Sydkorea. Ett hälsointyg finns publicerat längst ner på sidan. Sändningar ska medföljas av ett hälsointyg i dubblett.

Växtprodukter

För export av vissa växtprodukter kräver myndigheterna i Sydkorea att sändning medföljs av ett non-GMO intyg. Kommunicera med din importör i Sydkorea om din produkt omfattas av detta krav. Sändningar ska medföljas av intyget i dubblett.

Ägg och äggprodukter

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar i Sverige kan Sydkorea stoppa exporten av skalägg från hela Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats. Vid tidigare utbrott har Sydkorea undantagit värmebehandlade äggprodukter under förutsättning att intygskraven uppfylls. Vid framtida utbrott måste detta stämmas av med Sydkorea om det fortfarande gäller. 

Sverige har fått godkänt att exportera skalägg i oktober 2019. Nya anläggningar ska listas vid MFDS i Sydkorea. Export av skalägg och äggprodukter kan ske på respektive hälsointyg som finns publicerade längre ned på sidan. Sändningar ska medföljas av hälsointyget i dubblett.

Honung

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. Myndigheterna i Sydkorea har meddelat att sändningar av honung behöver inte medföljas av ett hälsointyg. Livsmedelsverket rekommenderar att ett generellt tredjelandsintyg medföljer sändningarna om varorna behöver återimporteras till EU. 

Lättnader för export till Sydkorea finns för vissa animaliska produkter med hänvisning till BSE. Dikalciumfosfat och hydrolyserat fjäderfäprotein kan exporteras till Sydkorea.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Sydkorea kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-03-30