Du är viktig för vår livsmedelsförsörjning i kris

Du som livsmedelsföretagare har en viktig roll i Sveriges krisberedskap och i totalförsvaret! Att landets befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten är avgörande för att vårt samhälle ska kunna klara en större störning, i värsta fall ett krig. Genom att du och andra livmedelsföretagare fortsätter producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel så värnas civilbefolkningen och samhällskritiska funktioner kan upprätthållas, vilket är två viktiga mål för vårt totalförsvar.

Samhällsviktig verksamhet – att alla får mat i magen

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser eller krig. I sådana situationer är vissa verksamheter viktigare än andra för att samhället ska fungera – de är samhällsviktiga. Att hela befolkningen har tillgång till säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, är avgörande för att vårt samhälle ska fungera. Samhällsviktiga verksamheter som skapar denna tillgång bedrivs av ett stort antal privata företag och organisationer samt av olika offentliga aktörer.

Under Corona-pandemin angavs som samhällsviktiga verksamheter, bland annat de som upprätthåller

  • primärproduktion av livsmedel,
  • industri med tillverkning (berednings- och förädlingsindustri),
  • grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, samt
  • produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

Vad menas med störningar och beredskap?

Störningar och hot

Störningar och hot är händelser som kan skada samhället och befolkningen på olika sätt. Sådana händelser kan till exempel vara olyckor, naturbetingade händelser (torka, kraftiga regn, snöstorm med mera) eller avsiktliga händelser som skadegörelse och fientliga angrepp.

När blir störningen en kris? En kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation. Den är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Ytterst på krisskalan av händelser som hotar samhälle och befolkning är krig – att Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Beredskap och försvar

Syftet med svensk krisberedskap är bland annat att värna befolkningens liv och hälsa, samt samhällets förmåga att fungera. Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet så långt möjligt förebygger olyckor och störningar samt hanterar dem effektivt när de ändå inträffar.

Förebyggande insatser fokuserar på att minska sårbarheten, det vill säga att minska risken för att störningar inträffar och/eller att störningar ger minsta möjliga skada. Arbetet med att hantera situationer med nära förestående eller inträffad störning handlar istället om att fortast möjligt begränsa händelsens utbredning och de negativa konsekvenserna. Genom att stärka din samhällsviktiga verksamhets förmåga i vardagen, blir du en viktig del i landets krisberedskap!

Ett verktyg för att utveckla din egen verksamhet kan vara att se hur andra planerar och hanterar oväntade händelser. Vi har samlat några exempel i rapporter och fallstudier. En del av dem finns i listan nedanför och du kan söka efter fler publikationer under Beställ/ladda ner material överst på webbplatsen.

Brand i Mixum - fallstudie
Mixums produktionsanläggning i Motala för färdiglagad mat drabbades 2009 av en stor brand. I rapporten presenteras viktiga lärdomar om att förebygga och hantera olyckan. Vikten av bl.a. nätverk, försäkring samt av att ha planer och rutiner tas upp.

Bergstrands kafferosteri - fallstudie
Kafferosteriet i Göteborg drabbades 2008 av brand som stoppade produktionen under en längre tid. Rapporten lyfter betydelsen av att ha bra nätverk, bra försäkring samt ett genomtänkt förebyggande skydd och larmsystem.

Råvarubrist Botnia Fisk - fallstudie
Norr om Skellefteå finns Botnia fisk. De drabbades 2011 av problem med försörjning av vatten som verksamheten är helt beroende av. Bland lärdomarna finns betydelsen av att känna till sina kritiska processer och kritiska beroenden och ha en ”plan B”.

Snöoväder i Stockholm 2016 - rapport
I november 2016 lamslogs trafiken i Stockholm av ett historiskt snöoväder. Det påverkade även livsmedelsleveranser. Rapporten belyser flera saker som både kommuner, enskilda verksamheter och företag kan tänka på.

Slutrapport Konsekvenser för Gotland med uteblivna livsmedelstransporter
2014-2016 genomfördes ett sektorsövergripande projekt för att se om Gotland klarar ett stopp av alla externa transporter under två veckor i februari. Svaret är ja, men att det bland annat kräver en snabb omställning av ordinarie varuflöden, att utbudet av livsmedel blir begränsat samt krav på en god kommunikation mellan berörda aktörer och allmänheten. 

Totalförsvar är all verksamhet (exempelvis hos privata företag, kommunala organisationer, statliga myndigheter och frivilligorganisationer) som behövs för att försvara Sverige i krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Att hela befolkningen har tillgång till säkra livsmedel, inklusive dricksvatten är en viktig förutsättning för vår motståndskraft. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Samtal om näringslivets roll i totalförsvaret hölls på Mötesplats livsmedelsförsörjning i december 2019. Se dessa lärande exempel här

Hur du som livsmedelsföretagare kan jobba förebyggande

Du som företagare kan bidra till att landets livsmedelsförsörjning är robust genom att tänka efter innan och arbeta förebyggande på olika sätt. Ingen kan din verksamhet bättre än du, men vi ger här viss vägledning som förhoppningsvis kan stödja dig i att bygga upp verksamhetens motståndskraft mot allvarliga påfrestningar.

Säkerhetshandbok och checklistor

"Hur säkert är ditt företag - säkerhetshandbok för livsmedelsföretag" är en övergripande handbok med syfte att stödja livsmedelsföretagens systematiska säkerhetsarbete. Boken är skriven för små och medelstora företag men kan även inspirera andra.

I bilagan till boken ges även konkreta metod- och beslutsstöd, samt checklistor som kan användas direkt eller anpassas till företagets verksamhet. Checklistorna är dynamiska och anpassas vartefter du skriver.

Kontinuitetshantering (business continuity management)

Kontinuitetshantering är en metod för att skapa bättre förutsättningar för att kunna fortsätta verksamheten även vid störningar. I metoden ingår att identifiera verksamhetens kritiska funktioner, dess beroenden, samt att strukturerat arbeta för att minska risker och sårbarheter. Det kan till exempel handla om att säkra internet tillgången med flera linor in i byggnaden, bygga upp ett lager av kritiska reservdelar eller råvaror, säkra upp avtal med flera olika transportörer eller leverantörer för kritiska varor och tjänster.

Vill du veta mer, eller få utbildning och verktyg för att komma igång med din kontinuitetshantering? Information och stödmaterial finns hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Privat offentlig samverkan

Beredskapsplanering

Livsmedelverket har uppdraget att nationellt samordna kris- och beredskapsplaneringen för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktion. Därför driver Livsmedelsverket samrådsgruppen för beredskapsplanering (SKAL). Gruppen har en bred sammansättning med representanter från branschorganisationer, livsmedelsföretag och myndigheter. Gruppen är ett forum för att dela information och ny kunskap, samt lyfta behov av åtgärder inom området.

När en samhällsstörning sker

Under en större samhällsstörning är det viktigt att våra beslutsfattare förstår vilka åtgärder situationen kräver. Som företag kan du hjälpa myndigheter och beslutsfattare genom att bidra med information, till exempel om vilka brister och behov du och andra i branschen har. Denna information är viktig för att rätt åtgärder ska vidtas så att produktion och distribution av livsmedel fortsätter att fungera.

Senast granskad 2020-03-13