Aktuellt

Här hittar du den senaste informationen om import och export till länder utanför EU samt om handel inom EU.

2019-12-17 Livsmedelsverket höjer avgifterna för importkontroll från 1 januari 2020:

Senast Livsmedelsverket höjde avgifter för importkontroll av gränskontrollpliktiga varor var den 1 januari 2016. För att Livsmedelsverket ska uppnå full kostnadstäckning för kontrollerna krävs nu åter en avgiftshöjning.

Avgifterna framgår i Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering LIVSFS 2006:21 med senaste ändring LIVSFS 2019:11.

Förändringen innebär följande höjningar av avgifterna för importkontroll:

 • För gränskontroll av animaliska livsmedel höjs grundavgiften från 1000 kr till 1100 kr.

 • För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som genomgår en fysisk kontroll höjs grundavgiften från 1000 kr till 1100 kr.

 • Den viktbaserade avgiften per kilo vara i sändningar med animaliska livsmedel höjs från 12 öre/kg till 15 öre/kg.

 • För sändningar med icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enbart genomgår dokumentkontroll höjs avgiften från 500 kr till 550 kr/sändning.

 • Avgiften för provtagning av animaliska livsmedel, icke-animaliska livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel höjs från   40 kr per prov till 50 kr per prov.

 • Övriga avgifter som berör importkontroll av gränskontrollpliktiga livsmedel förblir oförändrade.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2020.

2019-12-16 Gränskontroll av groddar och frön för groddning

From 14 december 2019 ska groddar och frön för groddning från alla länder utanför EU föranmälas till gränskontroll på CHED-D i TRACES.NT.

Varje sändning ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förlaga i del XV i bilaga III i förordning (EU) 2019/628.  Groddarna ska komma från godkända anläggningar, enligt förordning (EU) 2019/625. Dokumentkontroll görs på samtliga sändningar. Identitets- och fysisk kontroll görs riskbaserat i gränskontrollen.

2019-12-16 Information om nya regler för import av livsmedel

Den nya kontrollförordningen 2017/625 börjar tillämpas från och med den 14 december 2019.

Artikel 47 i denna förordning reglerar vilka livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung som ska gränskontrolleras.

Till den nya kontrollförordningen finns det ett antal kompletterande förordningar, som även de kommer att börja gälla från och med den 14 december 2019. Nedan finns de förordningar som redan är fastställda. Sidan kommer att uppdateras så snart fler förordningar publicerats.

Förordning 2019/625 tar upp importkrav på att animaliska livsmedel samt groddar ska komma från länder utanför EU som är godkända för export till EU, samt från anläggningar som är godkända för export av aktuellt livsmedel till EU. Sändningarna ska åtföljas av hälsointyg.

Förordning 2019/626 tar upp var förteckningarna över länder utanför EU, som är godkända för export till EU för olika animaliska livsmedel, finns.

Förordning 2019/628 tar upp krav på intyg, samt var förlagorna till hälsointyg för olika animaliska livsmedel och groddar samt frön för groddning finns.

Förordning 2019/1013 reglerar förhandsanmälan till en gränskontrollstation för en gränskontrollpliktig sändning från land utanför EU. Här framgår att sändningar med både vegetabiliska och animaliska produkter ska föranmälas minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

Förordning 2019/1715 handlar om EU:s nya elektroniska informationssystem IMSOC, och innehåller bland annat utformningen för hälsodokumentet för införsel – CHED (före detta CED/CVED).

Förordning 2019/1602 tar upp hur hälsodokumentet CHED ska följa sändningen samt villkor för delning av CHED.

Förordning 2019/1793 reglerar gränskontroll av vegetabiliska livsmedel och foder. Här samlas de flesta av de förordningar som idag reglerar import av vegetabiliska livsmedel.

Förordning 2019/1873 reglerar förstärkt kontroll av animaliska livsmedel via TRACES.NT, men kommer inte tillämpas förrän i slutet av januari 2020.

Förordning 2019/2007 innefattar förteckningen av animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras och ändrar beslut 2007/275 så att det bara gäller sammansatta livsmedel fram till 21 april 2021.

Förordning 2019/2098 och förordning 2019/2074 reglerar återimport av europeiska sändningar från land utanför EU.

Förordning 2019/1666 reglerar transitering av animaliska livsmedel från land utanför EU, som ska gå till en viss anläggning i EU.

Förordning 2019/2130 reglerar hur dokument-, ID- och fysisk kontroll ska gå till.

Förordning 2019/2129 tar upp frekvenser för ID- och fysiska kontroller

Förordning 2019/2128 reglerar intyg för skeppshandel

Förordning 2019/2124 reglerar transitering, omlastning och vidaretransport genom EU

Förordning 2019/2123 reglerar ID- och fysiska kontroller av vissa varor vid kontrollställen

Förordning 2019/2122 reglerar vilka varor som är undantagna krav på gränskontroll, exempelvis varuprov, privatimport etc.

 Du kan hitta samtliga förordningar i EUR-LEX:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Livsmedelsverket kommer löpande informera om nya förordningar som publicerats.

2019-12-11 Information från EU-kommissionen om TRACES

På grund av att EU-kommissionens arbete med det nya TRACES.NT-systemet är försenat så har EU-kommissionen idag meddelat att nuvarande Traces-system kommer att hållas öppet för föranmälan av animaliska livsmedel till slutet på januari 2020.

Ni kan med fördel använda det nya TRACES.NT i de fall ursprungsanläggningen är valbar i systemet, men för de sändningar där så inte är fallet går det alltså bra att föranmäla på CVED, i nuvarande TRACES.

 För föranmälan av importsändningar med vegetabiliska livsmedel kommer TRACES.NT att vara obligatoriskt att använda från och med den 14 december 2019, precis som tidigare planerat.  

2019-12-09 Föranmälan i TRACES.NT – senaste nytt

Som vi tidigare informerat om planerar EU-kommissionen att stänga nuvarande TRACES-modul för föranmälan av importsändningar från och med den 14:e december 2019.

Vegetabiliska livsmedelssändningar - CHED-D :

Enligt informationen nedan kan föranmälan av vegetabiliska livsmedelssändningar, CHED-D, göras i det nya systemet TRACES.NT. Vi rekommenderar att ni omgående börjar använda TRACES.NT vid föranmälan av vegetabiliska livsmedel, och kontaktar Livsmedelsverket om ni stöter på några problem.

Animaliska livsmedelssändningar – CHED-P :

Vad gäller föranmälan av animaliska livsmedelssändningar, så arbetar EU-kommissionens IT-team för närvarande med att lägga in all information som krävs i systemet. Listan med ursprungsanläggningar är för tillfället inte komplett, därmed kan alla animaliesändningar ännu inte föranmälas i TRACES.NT. Vi hoppas att detta löser sig inom kort och återkommer med information så snart som möjligt.

Finns den ursprungsanläggning som varan kommer ifrån valbar i systemet är det möjligt att föranmäla sändningen, genom att skapa ett så kallat CHED-P (hälsoinförselhandling för djurprodukter). Vi rekommenderar därför att ni kollar upp om anläggningen är valbar, och om så är, föranmäler sändningen i TRACES.NT.

Nedan finner ni senast uppdaterad manual, som gäller för både CHED-D och CHED-P.

 Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta gks@slv.se, alternativt ringa 018-175301.

 2019-12-04 Föranmälan av sändningar med vegetabiliska livsmedel (CHED-D) i TRACES.NT

Det är nu möjligt att föranmäla importsändningar med vegetabiliska livsmedel samt köksredskap från Kina/Hongkong i TRACES.NT, genom att skapa ett så kallat CHED-D (motsvarigheten till CED i nuvarande Traces-modul). De lastansvariga som ännu inte har behörighet att skapa CHED-D i TRACES.NT, finner mer information om hur ni får det i dokumentet "Behörighet i TRACES.NT för lastansvariga". I dokumentet "CHED-manual" finner ni mer information om hur ni skapar och fyller i CHED i TRACES.NT.

Observera att föranmälan, i form av CHED-D undertecknad av lastansvarig samt eventuella övriga originaldokument såsom hälsointyg, precis som tidigare ska postas/budas till aktuell gränskontrollstation.

Så snart det är möjligt att föranmäla även animaliskalivsmedelssändningar i TRACES.NT, kommer information om detta ut på denna sida.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta gks@slv.se, alternativt ringa 018-175301.

2019-11-06 Nytt datorsystem för gränskontroll av livsmedel

Från den 14 december 2019 gäller nya regler för importkontroller vid gränskontrollstationer. Den nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 medför bland annat följande förändringar:

1. Nytt datasystem (TRACES NT):

Det EU-gemensamma datasystemet TRACES (Trade Control and Expert System) kommer att bytas ut mot systemet TRACES New Technology (Traces NT). Övergången sker inte automatiskt utan för att kunna använda dig av TRACES NT behöver du därför söka behörighet som operatör till systemet, samt välja vilka aktiviteter som är aktuella för din verksamhet. Finns du redan registrerad som operatör i TRACES NT idag, vilket kan vara fallet om du till exempel importerar ekologiska livsmedel, ansöker du om ytterligare en behörighet för dina aktuella importer.

Nuvarande TRACES kommer att stängas ner helt den 13 december 2019 för registrering av importer från länder utanför EU, men kommer att finnas kvar ännu ett tag för förflyttningar inom EU och viss export.

Vi räknar med att kunna börja använda nya TRACES NT under november 2019 för gränskontroll av produkter från länder utanför EU. När exakt datum fastställts för övergången kommer vi att informera om detta.

2. CVED och CED byts ut mot CHED:

Den gemensamma veterinärhandlingen som används nu byter namn från CVED och CED till CHED (Common Health Entry Document). CHED-A används för levande djur, CHED-P för animaliska produkter och CHED-D för vegetabilier. Mer information kommer inom kort.

2019-11-04 Information om nya regler för import av livsmedel

Den nya kontrollförordningen 2017/625 börjar tillämpas från och med den 14 december 2019.

Artikel 47 i denna förordning reglerar vilka livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung som ska gränskontrolleras.

Till den nya kontrollförordningen finns det ett antal kompletterande förordningar, som även de kommer att börja gälla från och med den 14 december 2019. Nedan finns de förordningar som redan är fastställda. Sidan kommer att uppdateras så snart fler förordningar publicerats.

Förordning 2019/625 tar upp importkrav på att animaliska livsmedel samt groddar ska komma från länder utanför EU som är godkända för export till EU, samt från anläggningar som är godkända för export av aktuellt livsmedel till EU. Sändningarna ska åtföljas av hälsointyg.

Förordning 2019/626 tar upp var förteckningarna över länder utanför EU, som är godkända för export till EU för olika animaliska livsmedel, finns.

Förordning 2019/628 tar upp krav på intyg, samt var förlagorna till hälsointyg för olika animaliska livsmedel och groddar samt frön för groddning finns.

Förordning 2019/1013 reglerar förhandsanmälan till en gränskontrollstation för en gränskontrollpliktig sändning från land utanför EU. Här framgår att sändningar med både vegetabiliska och animaliska produkter ska föranmälas minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

Förordning 2019/1715 handlar om EU:s nya elektroniska informationssystem IMSOC, och innehåller bland annat utformningen för hälsodokumentet för införsel – CHED (före detta CED/CVED).

Förordning 2019/1602 tar upp hur hälsodokumentet CHED ska följa sändningen samt villkor för delning av CHED.

Förordning 2019/1793 reglerar gränskontroll av vegetabiliska livsmedel och foder. Här samlas de flesta av de förordningar som idag reglerar import av vegetabiliska livsmedel.

Du kan hitta samtliga förordningar i EUR-LEX:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Livsmedelsverket kommer löpande informera om nya förordningar som publicerats.

2019-10-15 Betalningsrutiner för gränskontrollavgifter ändras

Livsmedelsverket har beslutat att ändra sina betalningsrutiner i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Från måndag 21 oktober 2019 upphör krav på förskottsbetalning alternativt bankgaranti för avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Hittills krävdes att importören/ansvarig för sändningen betalade kontrollavgiften i förskott innan kontrollen av sändningen påbörjades, alternativt att företaget hade en bankgaranti.

Från 21 oktober 2019 kommer Livsmedelsverket att fakturera kontrollavgiften efter utförd kontroll.

Vad det gäller de företag som har bankgaranti kommer Livsmedelsverket att återsända utställda bankgarantier till respektive bank den närmsta tiden.

2019-07-24 Ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Förordningen 669/2009 ändras från den 26 juli 2019. 

Enligt EU-förordning 2019/1249 gäller följande:

Fölfjande livsmedel läggs till bilaga I med krav på föranmälan till en gränskontrollstation:

 • Jackfrukt (Artocarpus heterophyllus) (Livsmedel - färska) från Malaysia
 • Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor från Turkiet 
 • Jordnötter och produkter därav från USA

Ökad provtagningsfrekvens för följande livsmedel:

 • Gojibär från Kina avseende pesticidrester: från 10% till 20%
 • Capsicum/sötpaprika, spansk peppar och sparrisbönor från Dominikanska republiken, avseende pestidicrester: från 20% till 50%
 • Te från Kina avseende pesticidrester: från 10% till 20%

Minskad provtagningsfrekvens för följande livsmedel:

 • Aprikoser från Turkiet avseende sulfiter: från 20% till 10%

Inlagda rovor från Syrien eller Libanon ska nu gränskontrolleras även om de är inlagda i citronsyra och saltlake, inte bara vinäger/ättikssyra.

2019-06-04 Angående elektronisk stämpel för ekologiska kontrollintyg i Traces NT

I och med en ändring av EU-förordning 1235/2008, samt en uppdaterad version av Traces NT, kommer det inom en snar framtid att bli möjligt för kontrollorgan, kontrollmyndigheter samt förste mottagare att signera ekologiska kontrollintyg med elektronisk stämpel i Traces NT.

När producentens kontrollorgan signerat det ekologiska kontrollintyget med denna elektroniska stämpel, behöver Livsmedelverkets gränskontroll inte längre kontrollera originalintyg i pappersform.

Observera dock att så länge kontrollintyget i Traces NT inte är signerat med elektronisk stämpel, krävs fortsatt ett originalintyg i pappersform vid importkontrollen.

Det praktiska arbetet kring behörigheter i Traces NT kvarstår fortfarande på kommissionsnivå. Mer information kommer inom kort.

2019-02-11 Utökad importkontroll av vissa produkter

Under år 2019 är det utökad importkontroll på vissa ekologiska livsmedel från Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Moldavien och Kina. Vilka varor det gäller framgår i vägledningarna som återfinns nedan. Den utökade importkontrollen innebär en utförligare dokumentkontroll samt 100 % provtagning med avseende på otillåtna substanser.

Du som importerar ekologiska livsmedel från dessa länder ska informera Livsmedelsverket om varje varuparti som ska importeras. Detta görs till Göteborgs gränskontrollstation, eko.granskontroll@slv.se, i samband med att du anmäler din sändning i den ordinarie kontrollen.

Observera att dokumentkontrollen för dessa produkter är mer omfattande – förutom kontrollintyget "Certificate of Inspection", som alltid ska medfölja ekologiska sändningar, ska information om namn, adress och giltig certifiering för åtminstone ett steg bakåt i produktionsledet finnas vid dokumentkontrollen.

Den utökade importkontrollen beror på upprepade fynd av otillåtna medel i de aktuella produkterna från de aktuella länderna. Observera att om livsmedlets ursprungsland är något av de fem nämnda länderna omfattas sändningarna av den utökade importkontrollen, även om avsändarlandet är ett annat land. Till exempel gojibär som har odlats i Kina och som säljs av en exportör i Thailand omfattas av den utökade importkontrollen.

För sändningar som omfattas av denna utökade importkontroll är det importören som står för analyskostnad samt övriga kostnader i samband med provtagningen. Detta i enlighet med LIVSFS 2006:21, Bilaga 3, Avsnitt 5.2.

2019-01-28 Livsmedel från Storbritannien - Brexit

Med anledning av att Storbritannien valt att lämna EU utreds för närvarande ett eventuellt avtal mellan EU och Storbritannien.

Läs om detta här: Storbritanien Brexit

2019-01-04 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Förordningen 669/2009 ändras från den 14 januari 2019.

Enligt EU-förordning 2019/35 läggs följande produkter till:

 • Aubergine från Dominikanska republiken,
 • Bönor från Kenya & Chili (peppers other than sweet) från Uganda
 • Svartpeppar från Brasilien, Paprika (sweet pepper) från Kina & Sesamfrön från Etiopien

Nu omfattas denna produkt med även dessa beredningstyper av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Bearbetade hasselnötter från Georgien, såsom mjöl, skalade, och på annat sätt bearbetade

Följande produkter avlistas:

 • Ananas från Benin,

Ökad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • chili och paprika från Egypten från 10% till 20% avseende bekämpningsmedelsrester
 • chili från Indien och Pakistan från 10% till 20% avseende bekämpningsmedelsrester
 • chili från Sri Lanka från 20% till 50% avseende aflatoxiner
 • hasselnötter från Georgien från 20% till 50% avseende aflatoxiner

Ny förordning 2018/1660 from 8 december 2018, gränskontroll av curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vitenam

Från och med den 8 december 2018 är det krav på gränskontroll av curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vietnam vilket regleras i förordning 2018/1660.

2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 6 juli 2018.

Följande produkter läggs till:

 • Gojibär (färska, kylda eller torkade) från Kina
 • Rovor inlagda i ättikssyra eller vinäger från Syrien och Libanon
 • Okra från Indien (flyttas från förordning 885/2014)

Nu omfattas denna produkt med även denna beredningstyp av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Okra (fryst) från Vietnam

Följande produkter avlistas:

 • Brassica oleracea från Kina,
 • Jordgubbar från Egypten,
 • Torkade druvor från Iran,
 • Ärtor med skal från Kenya,
 • Sparrisböna från Thailand och
 • Auberginer från Uganda

Minskad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • Ananas från Benin, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
 • Granatäpplen och citroner från Turkiet, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
Senast granskad 2019-12-17