Revision av kontrollmyndigheter

Syftet med revision av kontrollmyndigheter är att granska och utvärdera om myndigheterna uppfyller de lagkrav som ställs på offentlig kontroll. Revision är ett viktigt verktyg för att identifiera brister och förbättringsmöjligheter hos den enskilda kontrollmyndigheten och i hela Sveriges kontrollsystem.

I Sverige utförs offentlig kontroll på livsmedelsområdet av flera myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser (inom primärproduktionen), kommunala kontrollmyndigheter (kommuner) och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Alla kontrollmyndigheter ska se till att de blir reviderade enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.

Ansvarsfördelning

Livsmedelsverket genomför revisioner inom livsmedelsområdet, dels av myndighetens egen kontrollverksamhet, dels av den livsmedelskontroll som utförs av länsstyrelserna och av FIHM.

Länsstyrelserna utför revisioner av de kommunala kontrollmyndigheternas livsmedelskontroll. Om det vid avvikelser inte sker några frivilliga åtgärder, eller om bara overksamma åtgärder vidtas, kontaktar länsstyrelserna Livsmedelsverket för att diskutera vidare handläggning av ärendet. Livsmedelsverket kan göra ytterligare uppföljningar av de noterade avvikelserna, fatta beslut om föreläggande, eller vidta andra åtgärder (exempelvis en stödinsats).

Livsmedelsverket samordnar arbetet med revisioner inom livsmedelskontrollen, samt utvecklar revisionssystemet. Samordningen är en förutsättning för en likvärdig revision i hela landet.

Livsmedelsverket i Sverige och motsvarande centrala myndigheter i Finland, Norge, Danmark och Island samarbetar om oberoende granskning av revisionssystemen i de fem länderna. Granskningen innebär att revisorer från två av länderna tillsammans regelbundet granskar ett av de övriga länderna.

Sveriges livsmedelskontroll, inklusive revisionssystemet, granskas dessutom av EU-kommissionens Sante F.  Revisionsprocessen beskrivs vidare i Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan, NKP-webben och i Kontrollwiki.
Genom detta revisionssystem uppfyller kontrollmyndigheterna kravet på att revisioner inom livsmedelsområdet ska utföras.

Syfte

Syftet med revision är att granska och utvärdera att kraven i förordning (EU) 2017/625 uppfylls. Syftet är också att ständigt förbättra livsmedelskontrollen genom att identifiera förbättringsområden, både på enskilda myndigheter och i landet som helhet. Den offentliga kontrollen ska kontrollera att livsmedelsföretagarna säkerställer att livsmedel är säkra och att konsumenter inte vilseleds. Kontrollen ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara riskbaserad, lämplig, rättssäker och verkningsfull. För att kontrollen ska ge effekt måste den upptäcka eventuella avvikelser och ställa krav så att de åtgärdas. Vid en revision bedöms om kontrollen upptäcker avvikelser och ser till att de åtgärdas, samt om förutsättningarna för det finns.

Utförande

Revisioner utförs utifrån Livsmedelsverkets handbok ”Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll” (se Kontrollwiki).
De revisioner som ska utföras framgår av ett riskbaserat 5-åriga revisionsprogram för revision i livsmedelskontrollen. Livsmedelsverket och länsstyrelserna väljer inför varje år vilka enskilda kontrollmyndigheter som ska revideras. Målet är att samtliga myndigheter som utför livsmedelskontroll ska revideras inom 5-årsperioden.

Resultat

Livsmedelsverket sammanställer årligen resultatet från alla utförda revisioner i en rapport och rapporterar vidare till EU-kommissionen, samt ger återkoppling till de myndigheter som utför revisioner. Livsmedelsverkets revisorer diskuterar resultaten med länsstyrelsernas revisorer vid en årlig revisionsträff.  Livsmedelsverket ska även använda revisionsresultaten för att förbättra kontrollen och för framtida stöd och ledning.

Nationell samrådsgrupp för revision

På uppdrag av regeringen har Livsmedelsverket inrättat en nationell samrådsgrupp för revison med uppgift att:

  1. Ge stöd och råd till kontrollmyndigheter som utför eller låter utföra revision av sina offentliga kontroller i livsmedelskedjan.
  2. Diskutera gemensamma kompetensutvecklingsåtgärder och metodutveckling.
  3. Vara en plats för informations- och erfarenhetsutbyte, och ge möjlighet för att lyfta fram goda exempel.

Samrådsgruppen är sammansatt av representanter för länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Senast granskad 2020-07-13