Export till länder utanför EU

Infografik som visar vilken myndighet som gör vad när det gäller export av livsmedel

Här hittar du information om export till länder utanför EU. Överenskomna exportintyg och produkters importkrav finns publicerade under respektive land.

Export till tredjeland

För export till tredjeländer (alla länder utom EU-länderna, Island och Norge) ska exportören se till att uppfylla de importvillkor (dvs importlagstiftning) som importlandet ställer. Exportören måste fråga importlandet eller importören i varje enskilt fall om eventuella ytterligare krav. Livsmedel av animaliskt ursprung behöver medföljas vanligtvis av ett produkt- / djur- och landspecifik hälsointyg som importlandet ställt krav på. Dessa intyg finns publicerade på vår hemsida. Exportören måste alltid hålla sig uppdaterad på de aktuella importvillkoren från importlandet eller importören. Konsultföretag kan hjälpa till med detta. Exporten av vissa animaliska produkter måste ansökas för via Livsmedelsverket. Se respektive land för mer information om öppnade marknader med bilaterala hälsointyg publicerade.

Exportmarknader

Livsmedelsverket arbetar med att kommunicera med myndigheter i tredjeland utanför EU för att öppna och underhålla marknader för att underlätta i exporten. Vissa länder kräver en längre process med inspektioner från myndigheten i tredjeland för att ex. animaliska livsmedel ska godkännas och marknaden ska öppnas. För de marknader där inte information finns får gärna exportören själv söka importkrav och kommunicera dessa med oss.

Godkännande i importlandet

För de länder som kräver särskild godkännande ska företaget som vill exportera anmäla sin anläggning på blanketten "Anmälan om export till länder utanför EU". 

Exportintyg för animaliska produkter kan innehålla olika krav på frihet från vissa djursjukdomar. Vid djursjukdomsutbrott kan importlandet införa restriktioner för vissa varor i exporten. Information om restriktioner i exporten publiceras på Jordbruksverkets hemsida.

Senast granskad 2019-06-20