Samarbeten mellan myndigheter

Myror som bär en pinne

Samarbete mellan myndigheterna i livsmedelskedjan är viktigt och sker även på regional och lokal nivå.

Samarbete på många nivåer

Samarbete, samverkan och samordning är olika begrepp som ibland används överappande.

Förordning (EU) 2017/625 artikel 4.2 ställer krav på effektiv och verkningsfull samordning när fler än en myndighet är behörig att utföra kontroll inom ett och samma område.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen ger stöd till kommuner och länsstyrelser i frågor som rör kontroll i livsmedelskedjan. Länsstyrelserna har ett samordnande ansvar för livsmedelskontrollen på regional nivå. Här kan kommunerna också få stöd och råd i sin kontroll. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet som stöder Jordbruksverket med till exempel råd om foder och djurhälsa.

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) stöder Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna i frågor om djurskydd vid slakt och annan avlivning.

Myndigheterna i livsmedelskedjan och andra berörda myndigheter genomför regelbundet större gemensamma projekt som löper under ett eller flera år, bland annat projekt som drivs med speciella krisberedskapsmedel.

Samarbete mellan länsstyrelser

Det finns ett antal nätverk mellan länsstyrelserna inom olika verksamhetsområden, som syftar till att samordna och likrikta bedömningar och arbetssätt, utbyta erfarenheter och ringa in problemområden. Bland dem kan nämnas Nätverket för djurskydd och veterinära frågor , även kallat 28-nätverket.

I 28-nätverket ingår chefer för de områden som rör livsmedelskedjan. Inom nätverket finns fyra undergrupper som arbetar med de olika sakområdena djurskydd, kontroll av livsmedel och foder i primärproduktionen, smittskydd och animaliska biprodukter (ABP), djurhälsopersonal och veterinära frågor. Det finns även en grupp som hanterar övergripande frågor. Arbetet i nätverket har bland annat resulterat i en gemensam mall för kontrollplan för djurskyddskontrollen och ett datasystem för registrering av livsmedelsanläggningar med primärproduktion samt för planering av livsmedelskontrollen i primärproduktionen och för rapportering av resultat.

Samarbete och samverkan mellan kommuner

Samarbete och samverkan mellan kommuner sker på flera olika sätt.

Livssamverkan Sverige (LSS) är en nationell samverkansgrupp för livsmedelskontrollen. Gruppen består av kommunala chefer, en länsstyrelserepresentant, representanter för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt ett par representanter för Livsmedelsverket. Gruppen träffas regelbundet och är en resurs i olika sammanhang där det kommunala perspektivet behöver lyftas fram, exempelvis i arbetet med den nationella kontrollplanen.

Sedan hösten 2018 finns även Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom livsmedelskedjan (SNOL). Närverket leds av SKR och består av representanter för en liten och en stor kommun i varje län. Syfte med närverket är att erbjuda en area för samverkan och samarbete mellan de kommunala kontrollmyndigheterna.

Det finns flera möjligheter till samverkan mellan kommunala kontrollmyndigheter, även när det gäller uppgifter som innefattar myndighetsutövning. Samverkan leder ofta till effektivitetsvinster och kan vara ett sätt att göra en liten myndighet mindre sårbar eller undanröja jävssituationer. Samverkan kan till exempel ske genom gemensam nämnd (med gemensam eller separata förvaltningar) eller genom kommunalförbund. Ungefär 60 kommuner samverkar genom kommunförbund eller gemensam nämnd inom miljö, bygg eller tillsyn.

Kommuner kan också träffa avtal med en annan kommun om att kontrolluppgifter ska skötas helt eller delvis av den andra kommunen. Genom avtalssamverkan kan kommuner köpa specialistkompetens för hantering av ärenden som förekommer sällan, för stöd vid ordinarie personals frånvaro eller för hela kontrolluppdrag. Siffror från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) enkät (2019) visar att avtalssamverkan är den vanligaste formen av kommunal samverkan.

SKR har tagit fram stödmaterial som kan vara till hjälp vid olika typer av samverkan, som exempelvis när en kommunal kontrollmyndighet träffar avtal om utförande av kontroll med en annan kommunal kontrollmyndighet. Material om avtalssamverkan finns i två olika versioner, ett kortare och mer lättillgängligt och ett mer omfattande med juridisk inriktning som även innehåller ett antal exempelklausuler och ett avtalsexempel inom livsmedelskontroll.

Senast granskad 2020-10-28