Ändring av EU-förordning 2019/1793 Tillfällig ökning av offentlig kontroll vid import av vissa varor Ändrad genom EU-förordning 2021/608

2021-04-16

Om ändring av genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, och genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/608