Upphandling av mat och måltider

Varje dag serveras över 3 miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Vid upphandling och inköp av mat och måltider har de offentliga verksamheterna stora möjligheter att ta aktiv del i att dessa måltider är goda, hållbara, näringsriktiga och samtidigt bidrar till att uppnå samhälleliga mål.

Måltider med stor potential

Den offentliga måltidens huvudsakliga syfte är att erbjuda goda, hälsosamma och hållbara måltider till matgästerna. Utöver detta kan måltiden användas som ett verktyg för att uppnå strategiska mål på många områden, exempelvis miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, pedagogiska värden, regional utveckling och ett starkt lokalt näringsliv. 

Lagen om offentlig upphandling

Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt anskaffar olika typer av varor eller tjänster. Exempel på upphandlande myndigheter är myndigheter inom stat, kommuner, landsting, kommunala eller statliga bolag och styrelser. 

Upphandlingsmyndigheten ger stöd i frågor om livsmedelsupphandling

Checklista för upphandling av mat och måltider utifrån Måltidsmodellen

Regeringens ekologiska mål

Senast granskad 2020-02-12