EU-förordning 2018-775 Tillämpning av artikel 26.3 i EU-förordning 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation

2018-06-01

Om bestämmelser för tillämpningen av artikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller bestämmelser för att ange ursprungsland eller härkomstplats för den primära ingrediensen i ett livsmedel

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/775