Klorpyrifos - frågor och svar

Livsmedelsverket får en del frågor om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Här är svaren på några av dem.

Vad är klorpyrifos?

Klorpyrifos är ett bekämpningsmedel. Det används för att bekämpa insekter i många olika grödor. Användning av klorpyrifos som växtskyddsmedel har aldrig varit tillåten i Sverige eftersom det inte ansetts vara tillräckligt säkert.

Kan det finnas klorpyrifos i mat som säljs i Sverige?

Ja, eftersom insektsmedlet är tillåtet att använda i andra länder, både vissa länder inom EU och länder utanför EU. Genom maten kan vi få därför få i oss små rester av klorpyrifos och då främst från frukt och grönsaker.

Kan de mängder jag kan få i mig via frukt och grönt vara farliga?

De mängder vi sett i frukt och grönt i Livsmedelsverkets kontroll de senaste åren är mycket små. Baserat på de studier som finns om effekter av klorpyrifos hos människor finns det inget som tyder på att mängder av den storlek som konsumenter i Sverige får i sig i dag skulle påverka hälsan.

Hur går kontrollen av bekämpningsmedel till?

Livsmedelsverket tar varje år mellan 1500 och 2000 prover av framför allt frukt, grönsaker och spannmål. Kontrollen görs för att övervaka att det inte finns rester av bekämpningsmedel som är högre än EU:s gränsvärden. Kontrollen bevakar också att otillåtna bekämpningsmedel inte används.

Livsmedelsverket ser att halterna av klorpyrifos och andra bekämpningsmedel som tillhör samma grupp av ämnen  - och kan ge liknande effekter - har minskat stadigt de senaste 10-15 åren. Därmed har också den mängd vi får i oss från maten minskat. Det beror på att godkännandena av denna typ av bekämpningsmedel upphört ett efter ett, och att gränsvärdena för klorpyrifos skärptes för många grödor 2016. Därmed blev det omöjligt att använda klorpyrifos i många odlingar.

I Livsmedelsverkets kontroll under 2019 innehöll två procent av proverna från andra EU-länder spår av klorpyrifos. För länder utanför EU fanns mätbara mängder i sex procent av proverna.

Vad händer med frukt och grönt som innehåller rester av bekämpningsmedel?

Varor som innehåller mängder som överskrider gränsvärdena eller otillåtna bekämpningsmedel beläggs med så kallade saluförbud och får alltså inte säljas.

Jag har hört att nya studier visar att klorpyrifos är farligt även i små mängder, stämmer det?

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Efsa har nyligen gjort en ny bedömning av klorpyrifos på uppdrag av EU-kommissionen. Efsas slutsats var att det inte går att sätta en säker nivå för när ämnet kan ge hälsoeffekter.

Sammanfattningsvis bedömer Efsa att ämnet inte uppfyller de krav som måste ställas med hänsyn till människors hälsa. Därför är det angeläget att klorpyrifos inte får fortsatt godkännande i de EU-länder där det används.

Hur blir man sjuk av klorpyrifos?

Klorpyrifos påverkar nervsystemet och vid höga doser kan det ge akuta effekter som illamående, magsmärtor och huvudvärk.

De nya studier som nu utvärderats tyder på att klorpyrifos även kan påverka hjärnans utveckling bland barn som utsatts för bekämpningsmedlet under fosterstadiet och uppväxten. I USA har man sett sådana effekter hos barn till mammor som hade höga nivåer av klorpyrifos i blodet. Sådana effekter kunde man inte se hos barn till mammor med låga nivåer.

Hur gör jag om jag vill vara så säker som möjligt på att inte få i mig klorpyrifos överhuvudtaget?

Klorpyrifos får inte användas i Sverige och ska alltså inte finnas i frukt och grönt som producerats här. Andra EU-länder där det inte är tillåtet är bland annat Danmark, Finland och Tyskland. Bekämpningsmedlet får heller inte finnas i ekologiska produkter. Det gäller ekologiska produkter från alla länder.

 

Senast granskad 2019-09-16