Analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av vildsvinskött

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera möjligheten att förenkla förfaranden för avsättning av vildsvinskött.
Arbetet sker i tät samverkan med andra myndigheter, aktörer, bransch- och intresseorganisationer.

Målet är att hitta former för hur hantering och överlåtelse av vildsvinskött till konsument ska förbli säker men med enklare tillvägagångssätt än idag och därmed bidra till att vildsvinnsstammen i Sverige minskar.

Livsmedelsverket ska även främja företagande och export enligt livsmedelsstrategin.

Projektet är indelat i tre faser:
- Problemanalysfas. Under januari-mars hölls ett antal djupintervjuer och workshops med berörda aktörer. Dessa gav flera insikter inför fortsatt arbete.
- Förslagsfas under mars-juni 2019. Förslagen baseras på gjorda insikter längs hela kedjan. I slutet av maj intervjuades berörda målgrupper utifrån utkast till förslag.
- Konsekvensanalysfas löper parallellt med ovanstående punkter. Remissrunda sker i början av hösten.

Flera aktörer delaktiga

Statens Jordbruksverk, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Sörmland är utpekade samarbetspartner enligt uppdraget. Övriga intressenter är jägarkåren, lanbrukare, företag och intresseföreningar inom hela livsmedelskedjan där vildsvinskött hanteras.

Tillväxtverket är delaktiga i arbetet och har bland annat drivit de workshops och djupintervjuer som behövts under problemanalys- och förslagfasen.

Livsmedelsverket redovisar uppdraget till Regeringskansliet i mitten av december 2019.

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2019-11-27