Utbildningar för livsmedelsföretag

Välkommen att registrera dig och ta del av våra utbildningar för livsmedelsföretagare.

Utbildningsportalen

Livsmedelsverket har samlat alla e-utbildningar på Utbildningsportalen. Där kan du som livsmedelsföretagare registrera dig och få åtkomst till utbildningarna.

Informationen som lagras i Utbildningsportalen är skyddad och Livsmedelsverket säkerställer att kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls.

Vi tar även gärna emot förslag på e-utbildningar och producerar nya i mån av resurser

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll eller på ett företag inom fiskområdet. Du får övergripande processkunskap om fisk, fördjupad kunskap om olika fiskprodukter och inblick i faroanalysens olika steg med detaljerade exempel på hur företag kan redovisa hälso- och redlighetsfaror.

Utbildningen består av fyra avsnitt med processkunskap om;
1. Varm- och kallrökta fiskprodukter
2. Majonnäs- och lakebaserade fiskprodukter
3. Gravad fisk och
4. Sillinläggningar

Förkunskaper: Om du inte redan har baskunskaper på området faror och risker rekommenderar vi att du först går Livsmedelsverkets
e-utbildning Faror och risker

När du genomfört de båda e-utbildningarna Faror och risker (eller om du redan har motsvarande kunskaper) och Processkunskap om fiskprodukter, ska du som inspektör ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra en livsmedelskontroll på ett sätt som tar hänsyn till kända hälsorisker. Om du jobbar på ett företag blir du mer förtrogen med hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg. Kursavgift: 1100 kr exkl moms.

Faror och risker - Reviderad upplaga 2020

Den här e-utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll eller på ett livsmedelsföretag. Du får kunskap om livsmedelsburna biologiska och kemiska faror, som kan innebära negativa hälsoeffekter hos konsumenter, och hur farorna kan kontrolleras i livsmedelskedjan. Du får också kunskap om faroanalysens olika steg, lagstiftning på området och riskbaserad livsmedelskontroll.

Utbildningen består av fem avsnitt med kunskap om:
1. Livsmedelsburna faror
2. Faror i tillverkningsprocessen
3. Faroanalys och kritiska styrpunkter
4. Lagstiftning om faror
5. Riskbaserad livsmedelskontroll

När du genomfört e-utbildningen ska du som inspektör ha kunskaper för att självständigt kunna genomföra en livsmedelskontroll på ett sätt som tar hänsyn till kända hälsorisker. Om du jobbar på ett företag blir du mer förtrogen med faror och risker och hur du kan redovisa faror i faroanalysens olika steg. Kursavgift: 1100 kr exkl moms

Livsmedelstillsatser

I den här utbildningen får du lära dig:
- vad en livsmedelstillsats är
- hur du hittar i lagstiftningen som styr tillsatser
- hur tillsatser ska anges i märkningen
- hur du tar reda på om en viss tillsats är godkänd i ett visst livsmedel
- hur du kan tänka när du gör en kontroll av tillsatser.

I utbildningen får du genom övningar och exempel reda på hur lagstiftningen om tillsatser ska tillämpas. Övningarna är utformade utifrån en inspektörs synvinkel men är lika relevanta för företagare. Kursavgift: 900 kr exkl moms

Temperaturmätning

Den här kursen syftar till att ge kännedom om grunderna för temperaturmätning samt vilka regler det finns kring temperaturhållning.

Kursen är framtagen för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll men den är även tillgänglig för dig som är livsmedelsföretagare. Det är en fördel är om du som går utbildningen har förkunskaper om grundläggande kontrollmetodik och uppdraget med livsmedelskontroll. Kursavgift: 900 kr exkl moms

Grundläggande om dricksvattenreglerna

Utbildningen ger grundläggande information om tillämpningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar ("Lås och Bom")

Målet med utbildningen är att ge kontrollpersonal, producenter och tillhandahållare av dricksvatten samt laboratorier goda kunskaper i gällande lagstiftning om dricksvatten. Kursavgift: 800 kr exkl moms

Listeria

E-utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna och innehåller följande delar:
- Information om bakterien Listeria monocytogenes och sjukdomen listerios
- Vilka krav som finns för provtagning av ätfärdiga livsmedel
- Vilka ätfärdiga livsmedel som ska provtas av livsmedelsföretagare i de olika livsmedelssäkerhetskriterierna
- Hur provtagning av ätfärdiga livsmedel ska gå till
Kursen är kostnadsfri

Näringsdeklaration

Utbildningen vänder sig så väl till livsmedelsföretagare som till kontrollmyndigheter. Efter att ha genomfört utbildningen ska företagare veta hur de märker sitt livsmedel med en näringsdeklaration på ett korrekt sätt. Utbildningen syftar också till att ge kontrollmyndigheterna tillräckligt goda kunskaper inom området. Detta för att ge likriktning i kontrollen.
Kursen är kostnadsfri.

Senast granskad 2021-02-15