Berikning

Med berikning menas att vitaminer eller mineraler tillsätts till livsmedel för att förbättra deras näringsvärde. Det finns olika anledningar till att livsmedelstillverkare väljer att berika sina produkter. En vanlig orsak är att halten av något eller några näringsämnen minskar då livsmedlet lagras eller processas. Det kan också handla om att ge livsmedlet ett likartat näringsvärde jämfört med livsmedel som det är avsett att vara ett alternativ för.

EU-regler om berikning

Det är tillåtet att berika de flesta livsmedel under förutsättning att bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 om tillsättning av vitaminer och mineraler samt vissa andra ämnen i livsmedel följs.

Förordning (EG) nr 1925/2006 består av tre kapitel, varav de två första innehåller allmänna krav och villkor för berikning. Det tredje kapitlet behandlar tillsättning av andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.

Nationella regler om berikning 

I Sverige är det obligatoriskt att berika viss mjölk, fermenterade mjölkprodukter och motsvarande vegetabiliska och laktosfria alternativ med vitamin D samt margarin och matfettsblandningar med vitamin A och D.

Följande gäller enligt LIVSFS 2018:5:

 •  Konsumtionsmjölk med en fetthalt på högst 3,0 viktsprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

 •  Vegetabiliska och laktosfria produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är  avsedda att användas som alternativ till konsumtionsmjölk ska innehålla:
  - lägst 0,95 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Smaksatta produkter eller produkter med tillsatta sockerarter eller sötningsmedel omfattas inte av kraven ovan.
  Med vegetabiliskt alternativ till konsumtionsmjölk avses att de har samma användningsområden som konsumtionsmjölken, till exempel som dryck och i matlagning.

 • Fermenterade mjölkprodukter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Kravet ska inte tillämpas på ost.
  Även smaksatta fermenterade mjölkprodukter omfattas (gäller från och med 24 oktober 2019 genom ändring i LIVSFS 2019:5).

 • Vegetabiliska produkter som innehåller högst 3,0 viktprocent fett och som är avsedda att användas som alternativ till fermenterade mjölkprodukter ska innehålla:
  - lägst 0,75 och högst 1,10 mikrogram vitamin D per 100 gram.

  Även smaksatta vegetabiliska produkter omfattas (gäller från och med 24 oktober 2019 genom ändring i LIVSFS 2019:5).

 • Margarin, matfettsblandningar och motsvarande flytande produkter och produkter med andra fetthalter ska per 100 gram innehålla:
  - lägst 19,5 och högst 21,0 mikrogram vitamin D, och
  - lägst 900 och högst 1500 mikrogram vitamin A räknat som retinolekvivalenter, varav högst 400 mikrogram betakaroten.

Begreppen som används här ovanför definieras i olika lagstiftningar. Se 3 § LIVSFS 2018:5.

Kraven här ovanför gäller endast livsmedel som är avsedda att användas av slutkonsumenter eller storhushåll. Kravet gäller alltså inte till exempel en matfettsblandning som säljs till ett annat företag för att enbart användas som en ingrediens i en bageriprodukt. Se 1 § LIVSFS 2018:5.

Ekologiska livsmedel som har producerats eller släppts ut på marknaden i ett annat EU-land eller EES-land måste uppfylla ovanstående berikningskrav för att få säljas i Sverige. Se 7 § LIVSFS 2018:5.

Det finns vissa produkter som berikningskraven ovan inte gäller för.  Se 7 och 8 §§ LIVSFS 2018:5.

Senast granskad 2019-10-24