Verksamhetsplanering

Kor i en hage

Nationella mål för livsmedelskedjan finns för att vi ska nå önskade effekter. Målen är en del av verksamhetsstyrningen på nationell nivå och berör samtliga myndigheters verksamhetsplanering. Det finns mål, åtgärder och aktiviteter på olika nivåer, nationellt så väl som regionalt och lokalt.

Den nationella kontrollplanen är ett strategiskt verktyg för att alla myndigheter på nationell, regional och lokal nivå ska arbeta på ett samlat och enhetligt sätt. Gemensamma mål och aktiviteter bidrar till det. Genom att integrera målen och aktiviteterna i myndigheternas egna verksamhetsplaner kan vi gemensamt nå önskad effekt.

Målen och aktiviteterna i kontrollplanen är nationella och omfattar samtliga myndigheter men påverkar också företagen som kontrolleras. För att uppnå målen måste de vara en naturlig del i verksamhetsplaneringen hos varje enskild myndighet. Myndigheterna kan även komplettera målen med egna mål och aktiviteter som myndigheter ser behov av inom sitt verksamhetsområde. Det kan till exempel handla om att utveckla den egna verksamheten eller att förstärka kontrollen av en viss typ av företag eller av en specifik del av lagstiftningen.

Det finns operativa mål som utgår från nationella effektmål och sådana som utgår från de övergripande nationella målen för livsmedelskedjan. Planerade åtgärder och aktiviteter kan syfta till att uppnå övergripande mål, effektmål eller operativa mål.

Planera för kompetensförsörjning

Utbildning och kompetensförsörjning är en del i verksamhetsplaneringen, liksom att ta fram en årlig kompetensförsörjningsplan. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ordnar regelbundet utbildningar. I vissa fall är utbildningarna direkt kopplade till ett visst nationellt mål i den nationella kontrollplanen. För myndigheter som bedriver livsmedelskontroll finns ett direkt krav om att årligen upprätta en kompetensförsörjningsplan, se 3 g § LIVSFS 2005:21.

 
E-utbildningar som Livsmedelsverket ger finns på Utbildningsportalen och övriga planerade kurser finns i Livsmedelsverkets kurskatalog. Båda finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Utbildningar och seminarium som Jordbruksverket ger nås via kurskatalogen på Jordbruksverkets webbplats. De kan också nås via inloggningssidorna för bland annat officiella veterinärer, som finns på samma webbplats.

Samarbete för att nå målen

Spårbarhet är en grundbult i hela livsmedelskedjan, från jord till bord, inklusive införsel av varor från andra EU-länder och import från länder utanför EU. För att upprätthålla både säkerhet och redlighet genom hela kedjan behövs samarbete mellan myndigheterna. Det är av vikt att även planera för oförutsedda händelser. Det gäller så väl vid utredningar av matförgiftningar eller misstänkt fusk, som vid smittspårning och bekämpning av zoonoser, epizootier eller växtsjukdomar, där spårningsarbete i hela kedjan är nödvändigt.

Väl fungerande samarbete bidrar till att effektivt stoppa smittspridning och spridningen av icke säkra livsmedel och foder samt att upptäcka och stoppa produkter som medvetet är felaktigt märkta eller innehåller något hälsofarligt. Alla myndigheters bidrag till detta är en förutsättning för en stark kontrollkedja som bidrar till säkra och tillförlitliga livsmedel och foder, som är producerade i enlighet med lagstiftningen, samt friska djur och sunda växter. Akuta händelser, till exempel RASFF-ärenden, kommer oftast oväntat. Det innebär att myndigheterna måste ha beredskap för att kunna bidra aktivt i spårnings- och utredningsarbete. Det är också en del av verksamhetsplaneringen.

Kontrolluppdraget och verksamhetsstyrning

Senast granskad 2018-08-30