Kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att utveckla stödet till den offentliga livsmedelskontrollen i landet genom kompetenshöjande åtgärder och stöd-jande verktyg vid genomförande av den offentliga livsmedelskontrollen. Information om relevanta bestämmelser och tillhörande stöd kan inom ramen för uppdraget utvecklas för att möta företagens behov.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 1 oktober 2017 och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Redovisning av uppdraget

Delrapport - Kompetenshöjande åtgärder

Slutrapport - Kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-17