Ändringar av EG-förordning 396/2005 Om bekämpningsmedelsrester Ändrad genom EU-förordningarna 2019/1791 och 2019/1792

2019-10-30

2019/1791 - Om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för 1-dekanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimetenamid, fettalkoholer, florpyrauxifenbensyl, fludioxonil, fluopyram, mepikvat, pendimetalin, pikolinafen, pyraflufenetyl, pyridaben, S-abskisinsyra och trifloxystrobin i eller på vissa produkter

2019/1792 - Om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för amitrol, fipronil, flupyrsulfuronmetyl, imazosulfuron, isoproturon, ortosulfamuron och triasulfuron i eller på vissa produkter

Kommissionens förordning (EU) 2019/1791
Kommissionens förordning (EU) 2019/1792

Båda ändringarna är publicerade på sidan, EG-förordning nr 396/2005