EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer

2019-03-25

För matsvinn som inte kan hindras tidigare i livsmedelskedjan blir matdonationer en betydelsefull sistahandsåtgärd. EU har i ett första steg tagit fram riktlinjer för livsmedelsdonationer och varje medlemsland rekommenderas ta fram vägledande information på nationell nivå.

I Livsmedelsverkets handingsplan för minskat matsvinn, "Fler gör mer", finns 42 åtgärdspunkter för att minska matsvinnet. Åtgärderna ska bidra till att det globala hållbarhetsmålet i Agenda 2030 nummer 12.3 uppnås. Målet lyder: halvera matsvinnet per person i butik- och konsumentled och  minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 

I det reviderade avfallsdirektivet från EU-kommissionen har en ny artikel lagts till om hur medlemsstaterna ska förebygga avfall.  Medlemsstaterna ska arbeta för minskad generering av livsmedelsavfall genom hela livsmedelskedjan. Vidare ska medlemsstaterna uppmuntra till livsmedelsdonationer och annan omfördelning av livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter. 

Livsmedelsverket kommer under 2019 att ta fram vägledande information som rör livsmedelsdonationer. I dagsläget finns riktlinjerna från EU-kommissionen.