Ändring av bilaga I till förordning (EG) 669/2009

2019-07-24

Ändring av bilaga I till förordning (EG) 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 gällande strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung.