RASFF - EU:s varningssystem om livsmedel

logotypen för RASFF

RASFF är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa.

 

Vad är RASFF?

Systemet innebär bland annat att Sverige snabbt får information i meddelanden från andra länder om livsmedel och foder som utgör eller kan antas utgöra en direkt eller indirekt risk. Sverige har också skyldighet gentemot övriga medlemsländer att rapportera egna fynd samt förse EU-kommissionen med efterfrågad information i de fall verksamheter i landet är inblandade. Skyldigheten gäller hela livsmedelskontrollen i Sverige. Alla kontrollmyndigheter är anslutna till systemet och ska bevaka det samt meddela i systemet när de får kännedom om livsmedel som kan utföra en risk, om dessa livsmedel även kan beröra andra kontrollmyndigheter. Dessa skyldigheter regleras i förordning (EG) nr 178/2002, förordning (EU) nr 16/2011 samt LIVSFS 2009:13. 

Sveriges bevakning

Alla medlemsländer, däribland Sverige, är skyldiga att ha bevakning av RASFF-systemet dygnet runt för inkommande meddelanden. Den svenska kontaktpunkten för livsmedel är avdelningen för företags- och myndighetsstöd på Livsmedelsverket och de sköter bevakningen på arbetstid. Efter kontorstid och på helger sköts bevakningen av TiB (Tjänsteman i Beredskap).

För foder är Jordbruksverket svensk kontaktpunkt.

Olika sorters meddelanden

RASFF meddelanden skapas då en kontrollmyndighet får information om ett osäkert livsmedel eller foder som blivit utsläppt på marknaden eller av en gränskontrollstation då ett osäkert livsmedel blivit nekad inträde vid gränsen. Totalt finns fyra sorters meddelanden, nämligen varningsmeddelanden, informationsmeddelanden, nyheter och gränsavvisningar.

 Rasff varning

Varningsmeddelanden skickas när ett livsmedel som utgör en allvarlig hälsorisk finns på marknaden och när det krävs snabba åtgärder av en annan RASFF-medlem.

Den RASFF-medlem som identifierar problemet och utför relevanta åtgärder, till exempel tillbakadragande av produkten, utlöser larmet. Målet med meddelandet är att ge berörda RASFF-medlemmar information så att de ges möjlighet att undersöka om produkten i fråga finns på marknaden, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. 

 

Rasff information

Informationsmeddelanden används när ett livsmedel identifierats med en hälsorisk finns på marknaden, men när de övriga RASFF-medlemmarna inte behöver vidta snabba åtgärder.

Detta kan bero på att produkten hunnit stoppas innan den nått slutkonsumenter, inte längre finns kvar på marknaden eller av andra anledningar inte kräver snabba åtgärder.

 

Rasff nyheter

Nyhetsmeddelande används för information som inte faller inom ramen för tidigare nämnda meddelanden, men som ändå bedöms som intressant för andra myndigheter att känna till. 

 Rasff gränsavvisning

Gränsavvisning berör livsmedelssändningar som har testats och blivit avvisade vid de yttre gränserna i EU (och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet - EES) på grund av att en hälsorisk har konstaterats.

Meddelandena skickas till alla EES gränsstationer i syfte att stärka kontrollen och se till att den avvisade produkten inte förs in i EU via en annan gränsstation.

Sök RASFF-meddelanden på EU-kommissionens webbplats

Via kommissionens webbplats, se länkar nedan, går det att söka efter RASFF-meddelanden i sammanfattad form. Meddelandet i sin helhet läggs inte ut då det kan innehålla konfidentiell information och är till för informationsöverföring mellan kontrollmyndigheter.

  • RASFF portal
    I databasen går RASFF-meddelanden att söka ut i sammanfattad form.

 

Senast granskad 2019-09-30