Beredskapshandbok för offentliga måltider

Fram till 2022 arbetar Livsmedelsverket med att ta fram en beredskapshandbok om livsmedelsförsörjning som riktar sig till måltidsorganisationer i kommuner och regioner.

Enligt Livsmedelsverkets kartläggning 2018 hade enbart fyra av tio kommuner en beredskapsplan för livsmedelsförsörjning. Livsmedelsverket får också signaler från måltidsverksamheter om att det efterfrågas mer stöd när det gäller krisberedskap och livsmedelsförsörjning.
Under 2020-2022 pågår därför ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap för livsmedelsförsörjning vid kris och planering för höjd beredskap.

Ökad beredskap som mål

Fokus ligger på måltidsverksamheter i vård, skola och omsorg. Planen är att fram en handbok för dessa verksamheter och erbjuda forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Handboken ska ge praktiskt stöd och vägledning vid framtagande av egna beredskapsplaner. Ett mål med projektet är alltså att andelen av Sveriges kommuner och regioner som tagit fram beredskapsplaner för livsmedelsförsörjning och arbetat in dem i ordinarie verksamhet, har ökat efter projektets slut.

Med i projektet finns kommuner och regioner, myndigheter och organisationer, som tillsammans bidrar på olika sätt. Projektet finansieras av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Inspireras av andra

Det finns flera exempel på hur kommuner och regioner redan valt att arbeta med att lösa frågan. Vi har samlat några av dem på vår webbplats, se länkar nedan. Har du exempel att dela med dig av, från nuvarande krishantering eller exempel sedan tidigare, kontakta oss gärna.

Projekt

Senast granskad 2020-04-16