Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverket stödjer ut vecklingen av krisberedskap och uppbyggnaden av civilit försvar på nationell, regional och lokal nivå.

Livsmedelsverket samordnar nationell kris- och beredskapsplanering av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning efter primärproduktion. Det innebär att vi stödjer ansvariga aktörer i deras planering av att kunna erbjuda mat och vatten oavsett samhällsstörning. En stor del av arbetet handlar om stöd till kommuner, dricksvattenproducenter, livsmedelsföretag och länsstyrelser. 

Kran med vatten som rinner
Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, är ett exempel på stöd i beredskap och under kriser. Några andra är handböcker, övningar och utrustning för nödvattenförsörjning.

Krisberedskap för kommun och länsstyrelser

Här hittar du fallstudier och inspiration från kommun och länsstyrelse för lokalt/regionalt planeringsarbete för kris, samhällsstörning eller höjd beredskap.

Krisberedskap för företag

Här är exempel på hur livsmedelsföretagare kan jobba systematiskt med krisberedskap, identifiera risker och förbereda sig för kris/samhällsstörning eller höjd beredskap.

Senast granskad 2018-11-16