Arsenik i ris - företag

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i vissa berggrunder och grundvatten. Ris och andra grödor kan ta upp arsenik via jorden eller bevattningsvattnet. Ett högt intag av arsenik kan öka risken för vissa cancerformer.

Livsmedelsverket har gjort undersökningar som visar att ris och risprodukter innehåller oorganisk arsenik i varierande halter och att halterna är höga i framför allt riskakor och i fullkornsris. Ris och risprodukter för både barn och vuxna ingick i undersökningarna.

Arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. Därför är det allvarligt att flera risprodukter på marknaden innehåller ganska höga halter. Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker men på lång sikt kan de innebära ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan.

Ris och risprodukter står för omkring en tredjedel av den arsenik vi får i oss i Sverige från livsmedel, vilket är ett relativt högt bidrag från en enskild livsmedelsråvara. Ris och risprodukter har cirka 10 gånger högre arsenikhalt jämfört med andra spannmålsprodukter (till exempel pasta och bröd) och potatis.

Varierande arsenikhalt

Fullkornsris innehåller ofta högre halter arsenik än vitt ris. Det beror på att arsenik framför allt samlas i risets skal, som det finns kvar mer av i fullkornsprodukter. 

  • Använd risråvaror med så låg halt oorganisk arsenik som möjligt, Undersökningar visar att halterna varierar ganska kraftigt, så det går att hitta ris med lägre halter.
  • Säkerställ att innehållet av arsenik i ris, som ska ingå i barnmatsprodukter, ligger så långt som möjligt under gränsvärdet för oorganisk arsenik för den specifika produkten.

I undersökningen 2015 fann Livsmedelsverket mindre arsenik i basmati- och jasminris än i andra rissorter. Men halterna varierar vilket gör att man inte statistiskt kan säga att basmati- och jasminris har lägre halter. Det går heller inte att säga att ett land eller region har högre eller lägre halter arsenik i sitt ris än ett annat.

2017 års analyser undersökte till största del råris och opolerat ris. De högsta halterna arsenik återfanns i ekologiska sorter. Halterna av arsenik i ris påverkas starkt av halterna av arsenik i jorden och i det vatten som riset bevattnas med.

Om ris kokas med stort överskott av vatten som sedan hälls bort kan arsenikinnehållet i riset minska med mer än hälften.

Arsenikhalt i ekologiskt ris

Eftersom arsenik är ett grundämne som finns naturligt i jorden går det inte att påverka halten arsenik genom att odla ekologiskt. Det gör alltså inte någon skillnad om man köper ekologiskt ris eller inte. Livsmedelsverkets undersökningar visar att det inte finns någon statistisk skillnad i halter av arsenik beroende på om det är ekologiskt eller konventionellt odlat.

Provtagning och analys

Det finns fastställda gränsvärden för oorganisk arsenik. Dessa gränsvärden återfinns i Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Gränsvärdena för ris började tillämpas den 1 januari 2016.

Från år 2017 ingår oorganisk arsenik i Livsmedelsverkets övervakningsprogram för olika tungmetaller och andra ämnen som har gränsvärden.

 Fastställda gränsvärden för oorganisk arsenik:

Ej ångbehandlat, slipat ris (polerat eller vitt ris) 0,20 mg/kg
Ångbehandlat ris och råris 0,25 mg/kg
Riskakor, risrån, riskex och mjuka riskakor 0,30 mg/kg
Ris för framställning av livsmedel för spädbarn och småbarn 0,10 mg/kg

Ris i förskola och skola

Vårt råd är att inte servera riskakor varken i förskolan eller i skolan och att risdrycker undviks i förskolan, om möjligt. Det finns ingen anledning att sluta servera ris och andra risprodukter, som risnudlar och risgrynsgröt, i förskola och skola. Men variera gärna med andra kolhydratkällor som potatis, pasta och andra typer av gryn.

Senast granskad 2020-01-29