Regeringsuppdrag, utredningar och översyn av lagstiftningen

Hamburgare med svenska flaggan

Regeringen initierar regelbundet utredningar och andra åtgärder för att utveckla och förbättra kontrollen, underlätta för företagen och förbättra informationen till konsumenter. Översyn av lagstiftning är också en del av utvecklingsarbetet.

Regeringsuppdrag

Utredningar och utvecklingsarbete kan initieras antingen genom regeringens årliga regleringsbrev till de statliga myndigheterna eller som särskilda uppdrag från regeringen och från politiken i kommunerna. Regeringsuppdrag utfärdas löpande under året medan regleringsbrevet fastställs i december och börjar gälla den 1 januari året efter.

Nedan redovisas de uppdrag som berör livsmedelskedjan och som på kort eller lång sikt kan påverka myndigheterna och företagen.

Uppdrag genom regleringsbrev

Regleringsbreven, som gäller för ett budgetår i taget, innehåller anvisningar från regeringen om särskilda uppdrag som de statliga myndigheterna ska genomföra och när uppdragen ska redovisas. Regleringsbrevet innehåller även uppgifter om myndigheterna budgetramar för året och återrapporteringskrav. Många uppdrag berör till myndigheternas ansvar inom livsmedelskedjan. Regleringsbreven finns på myndigheternas webbplatser. I Statsliggaren, som finns hos Ekonomistyrningsverket, finns samtliga regleringsbrev samlade.

Utdrag ur Livsmedelsverkets regleringsbrev

 • Friskare djur, sunda växter och hög livsmedelssäkerhet – regelutveckling (redovisas regelbundet i årsredovisningen)
 • Åtgärder för att främja livsmedelsexport (31 januari 2018)
 • Matallergi – ge förslag på hur nationell samordning av frågor kring födoämnesallergier och annan överkänslighet för mat kan utformas (31 januari 2018)
 • Effekter av utvecklingsarbetet i livsmedelskontrollen (delrapport 31 maj 2018, slutrapport 31 maj 2020)
 • Modernisering av köttkontrollen (15 juni 2018)
 • Avgiftsmodell för kontroll av material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (31 december 2018)
 • Kunskapssammanställning om plast i dricksvatten (15 december 2019)
 • Efterlevnad av kostråd [om viss fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet] riktade till känsliga grupper (delredovisning 1 september 2018, slutredovisning 28 februari 2020)

Utdrag ur Jordbruksverkets regleringsbrev

 • Stödjande djurskyddsarbete, Nationell djurskyddsrapport – Analys och bild av djurskyddsläget (30 april 2018)
 • Friskare djur, sundare växter och en hög livsmedelssäkerhet – regelutveckling (redovisas regelbundet i årsredovisningen)
 • Jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning (1 april 2018)
 • Förprövning (28 april 2018)
 • Tillsyn över djurhälsopersonal (30 april 2018)
 • Uppdrag om digitalt först – en smartare livsmedelskedja (28 februari 2019)
 • Stödjande djurskyddsarbete (15 april 2019)
 • Uppdrag om nationell småskalig matkultur (26 april 2019)
 • Åtgärder mot artskyddsbrott (30 april 2019)
 • Samverkansforum och arbete för handlingsplan mot antibiotikaresistens (redovisas regelbundet i årsredovisningen) 

Utdrag ur Kemikalieinspektionens regleringsbrev

 • Handlingsplan för en Giftfri vardag 2018–2020 (regleringsbrevet för 2018).
 • Uppdrag om samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens.
 • Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU.

Läs mer ur Kemikalieinspektionens regleringsbrev och om myndighetens
uppdrag på Kemikalieinspektionens webbplats.

Utdrag ur Länsstyrelsernas regleringsbrev

 • Redovisa måluppfyllelse för de operativa målen i den nationella kontrollplanen som rör myndighetens verksamhetsområde
 • Redovisa arbetet med revisioner av kommunernas livsmedelskontroll
 • Arbeta för fler och bättre djurskyddskontroller

(Samtliga punkter redovisas i återrapportering till Näringsdepartementet)

Uppdrag inom ramen för livsmedelsstrategin

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

Andra uppdrag till de statliga myndigheterna

Utöver uppdragen i livsmedelsstrategin och i regleringsbreven har de statliga myndigheterna fått ytterligare uppdrag. Några exempel finns här.

 • Inhämta rekommendationer från Expertgruppen för digitala investeringar (Livsmedelsverket, 30 juni 2019)
 • Effektivisering av kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar (Livsmedelsverket, 28 februari 2018)
 • Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens (Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten ansvariga, Livsmedelsverket medverkar, 31 december 2020)

Läs mer om pågående och avslutade regeringsuppdrag på myndigheternas webbplatser.

Statliga utredningar och revisioner

Regeringen kan även ge i uppdrag till andra statliga myndigheter, utöver myndigheterna i livsmedelskedjan, att utreda och ge förslag till åtgärder för att förbättra den offentliga kontrollen, underlätta för företagen i livsmedelskedjan eller mer ändamålsenlig lagstiftning.

Översyn av lagstiftningen

 • Förordning (EU) nr 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelserna om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel. Förordningen trädde ikraft 28 april 2017, men börjar tillämpas successivt. Artiklarna 92-101 om referenslaboratorier och referenscentrum tillämpas från 29 april 2018. I huvudsak tillämpas förordningen från och med den 14 december 2019. När det gäller växtskadegörare tillämpas de artiklar som gäller provtagning och laboratorier från och med den 29 april 2022. Förordningen ersätter förordning (EG) nr 882/2004. Även vissa andra EU-rättsakter upphävs eller ändras genom den nya förordningen.
 • Förordning (EU) nr 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa ("Djurhälsolagen"). Förordningen är en ramlagstiftning för djurhälsoområdet och kommer att ersätta ett stort antal direktiv. Förordningen kommer att tillämpas från och med den 21 april 2021.
 • Förordning mot växtskadegörare COM (2013) 267. Europaparlamentet och rådet har antagit en ny förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (PHR). Reglerna handlar om att skydda EU:s växtproduktion, skog, naturområden och andra växtmiljöer från hot i form av växtskadegörare som ännu inte är spridda här. Förordningen ersätter nuvarande direktiv om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och direktiven om bekämpning av vissa skadegörare på potatis. Bestämmelserna om offentlig kontroll flyttas till förordning (EU) nr 2017/625. Den nya EU-förordningen skiftar fokus från handelsregler till skydd av territoriet. Medlemsstaterna får ett tydligare ansvar för tidig upptäckt av växtskadegörare, tidigt agerande och bekämpning i syfte att utrota. Det finns ett 60-tal bemyndiganden till EU-kommissionen att anta ytterligare bestämmelser (sekundära rätts­akter) som kommer att ses över. Den nya EU-förordningen påverkar den svenska växtskyddslagen. Det handlar både om skyddsåtgärder mot växtskadegörare och om ändringar till följd av för­ordning (EU) nr 2017/625. De flesta bestämmelserna tillämpas från och med den 14 december 2019.

Läs mer om förordningarna på Livsmedelsverkets och Jordbruksverkets webbplatser.

Senast granskad 2019-12-16