Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift.

Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar 

Årligt avgiftsbeslut

Slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska betala avgift till Livsmedelsverket för offentlig kontroll. Avgiften ska motsvara myndighetens faktiska kostnader för kontrollen enligt 3 kap. 2 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering.

Avgiften för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar

Antal timmar för kontrollverksamhet beräknas utifrån de uppgifter Livsmedelsverket har om anläggningen och med aktuella verktyg för beräkning av tid för kontrollverksamhet.

Utöver avgift för kontroll vid slakt/uppslaktning tillkommer avgifter för kontroll vid eventuella förädlingsverksamheter vid anläggningen.

Avgiften baseras på det beräknade antalet timmar multiplicerad med aktuell avgiftstaxa. Det årliga avgiftsbeslutet delas upp på ett till fyra faktureringstillfällen.

Utöver årlig avgift debiteras slakteriet för eventuell övertid/ej ordinarie tid samt exportkontroll eller extra offentlig kontroll som uppkommer under året. Särskild avgift tillkommer även för provtagning och undersökning enligt 6 kap. LIVSFS 2006:21.

Verktyg för beräkning av tid för kontrollverksamhet 

Nedsättning av kontrollavgifter för kontroll vid godkända slakterier och vilthanteringsanläggningar

Av regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Livsmedelsverket, framgår att ramanslag om 107 237 000 kronor ska användas för nedsättning av slakteriavgifter enligt följande:

  1. Av anslaget ska 13 944 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.
  2. Av anslaget ska 93 293 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.
DjurslagMinimiavgift i euro Schablonvikter i kg 
Alpacka  0,25 20
Anka 0,01 2,1
Bison 5 328
Björn  0,5  120
Broilermödrar 0,005 2,6
Broilertuppar  0,005 2,6
Bäver 0,01 10
Dovhjort 0,5  25
Får och lamm 0,25 20
Galt 1,0  206,7
Get 0,25 13
Gås 0,01 3,5
Hästdjur 3 300
Höns 0,005 1,17
Kalkon, liten 0,025 4,15
Kalkon, stor 0,025 13,5
Kalv 2 164
Kronhjort 0,5 50
Mufflonfår 0,5  20
Nötkreatur 5,0  328
Pärlhöns 0,005  0,5
Ren 0,5 26
Rådjur 0,5 14
Slaktkyckling 0,005 1,48
Slaktsvin 1 91
Struts 0,5 50
Sugga 1,0  206,7
Tamkanin 0,005  1,0
Tuppar  0,005 2,6
Vattenbuffel 5 328
Vilt, fågel 0,005 1,0
Vilt, vildsvin 1,5 30
Vilt, hardjur 0,01 1,0
Visent  0,5 328
Älg 0,5 135

Avgifter för övriga anläggningar (förädling), fristående eller i anslutning till slakterier eller vilthanteringsanläggningar

Årlig kontrollavgift

Livsmedelsföretagare ska enligt 3 kap. 1 § LIVSFS 2006:21 betala årlig kontrollavgift. Den risk som är förknippad med anläggningens verksamhet, ansvar för märkning/presentation av livsmedel, och den erfarenhet verket har av verksamheten vid anläggningen resulterar i en placering i riskklass, informationsmodul och erfarenhetsklass (bilaga 1, tabell 1-3, till nämnda föreskrifter).

Riskklassning och beslut om erfarenhetsklass

Riskklassning av anläggningens verksamheter samt bedömning av placering i informationsmodulen, baseras på de uppgifter som Livsmedelsverket har om verksamheten vid anläggningen. Beslut om erfarenhetsklass sker baserat på den kontrollhistoria Livsmedelsverket har från utförda kontroller vid anläggningen under en avgränsad kontrollperiod.

Riskklassning av livsmedelsanläggningar (länk till kontrollwiki)

Avgifter

Senast granskad 2019-06-04