Delprojekt i uppdraget att genomföra åtgärder i vildsvinspaketet inom ramen för livsmedelsstrategin

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att genomföra nedan beskrivna åtgärder  under åren 2020-2022 inom ramen för livsmedelsstrategin i syfte att bidra till uppfyllelsen av strategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig.

I uppdraget ingår att inleda nya insatser inom främst det strategiska området. Konsument och marknad, vilket har som mål att konsumenter ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val. Dessa åtgärder är en del av det så kallade vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 (N2019/03241/JL).

Rapportering av uppdraget

 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-03-16