Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd ges även till länsstyrelser och centrala myndigheter.

Genom VAKA kan behövande kommuner låna utrustning för nödvattenförsörjning. Nationella lager finns på sex platser i landet.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

Telefon: 020 - 30 20 30

Handböcker och verktyg

 Nödvattenförsörjning

 

Hur möter Sverige nästa torka?

Livsmedelsverket och VAKA-gruppen fick efter omfattande torkor 2016 och 2017 ett uppdrag att titta på möjligt förebyggande arbete inför eventuell torka och vattenbrist. Målet är att ytterligare stärka Sveriges förmåga att hantera fortsatta situationer med torka och akuta bristsituationer. Uppdraget kom via Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev och genomfördes i nära samarbete med andra berörda myndigheter.
Rapporten innehåller nuläge, ett stort antal förslag och förslag för att komma till rätta med det som begränsar möjligheterna till dricksvattenförsörjning i ett framtidsperspektiv. 

Trafikolycka med utsläpp av diesel inom skyddsområde

En olycka på en kommunal vattentäkt där föroreningen sprider sig in till vattenverket är bland de allvarligaste händelser en kommun kan drabbas av ur ett kostnadsmässigt och resurskrävande perspektiv.

Dessa olyckor blir ofta väldigt komplexa även vid ett mindre utsläpp, troligen på grund av svårigheten att tolka och bedöma föroreningsrisken i förhållande till tiden. Den här rapporten om en trafikolycka i Örebro 2012 redogör för en trafikolycka med drivmedelutsläpp på vattenskyddsområde och efterföljande saneringsarbete.

Senast granskad 2019-02-12