Livsmedelsverket får blandat betyg av slakterier och vilthanteringsanläggningar

2019-11-20

Många slakterier och vilthanteringsanläggningar är nöjda med Livsmedelsverkets kommunikation och förmåga till dialog med dem. Däremot är särskilt de större företagen mindre nöjda med förmågan att bedöma olika företag på ett likvärdigt sätt. Detta visar resultatet av två nya undersökningar som Livsmedelsverket gjort.

Förra året inleddes ett arbete på Livsmedelsverket för att effektivisera och utveckla den kontroll myndigheten utför i samband med slakt på landets slakterier och vilthanteringsanläggningar. För att ta reda på vilka åtgärder som behövs och hur företagen ser på Livsmedelsverkets kontroll har två undersökningar genomförts under sommaren och hösten 2019. En enkätundersökning skickades till samtliga företag, drygt 200 stycken, medan djupintervjuer gjordes med 20 företag.

De två undersökningarna ger en relativt samstämmig bild. Slakteriföretagen är i stort sett nöjda med hur Livsmedelsverkets inspektörer uppträder och kommunicerar när de utför kontroll. Företagen har också förtroende för att kontrollen bidrar till att maten är säker att äta och att ingen blir lurad om vad maten innehåller. Däremot upplever flera företag att Livsmedelsverket inte ställer samma krav på alla företag, att kontrollen inte är likvärdig.

ꟷ Vi kan glädja oss åt att förtroendet för Livsmedelsverket är relativt högt och att företagen tycker att kontrollen är viktig. Det är så klart inte bra att få underbetyg på några områden, men detta bekräftar vikten av flera olika insatser vi nu gör för att effektivisera och utveckla kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar, säger Eiríkur Einarsson, chef för Område kontroll på Livsmedelsverket.

Det är de större företagen som är mest kritiska till Livsmedelsverkets förmåga att behandla företagen likvärdigt.

ꟷ Vi vill att företagarna ska uppleva vår kontroll som likvärdig och effektiv. För att det ska bli så krävs det fortsatta insatser från vår sida.  Vi kommer också att fortsätta diskutera med företagarna och branschföreträdare för att öka förståelsen för vår uppgift och våra bedömningar, säger Eiríkur Einarsson.

En förbättring som redan är genomförd är att all kontroll i samband med slakt av fjäderfä nu utförs av ett särskilt team. Tidigare var de som utförde kontrollen utspridda på flera avdelningar inom Livsmedelsverket. Att samla kontrollen i ett team stärker kompetensen och ökar likvärdigheten.

Fakta om en moderniserad och effektiviserad köttkontroll

Livsmedelsverkets veterinärer och livsmedelskontrollanter undersöker alla djur före och efter slakt för att kontrollera att djuren är friska och kan användas som livsmedel. På fjäderfäslakterier görs delar av kontrollen av företagens personal under överinseende av Livsmedelsverkets personal. Sedan 2018 arbetar Livsmedelsverket med ett regeringsuppdrag om att effektivisera och modernisera kontrollen på slakterier och vilthanteringsanläggningar.

Ytterligare upplysningar

Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40