Organisation

Generaldirektören är chef för Livsmedelsverket och tillsätts av regeringen. Generaldirektören ersätts vid behov av ställföreträdaren.
Ledningsgruppen består av generaldirektören, de fyra områdescheferna och chef för GD stab.

Senast granskad 2020-10-01