Aktiviteter Djurhälsa-smittskydd 2018-2021

Djurhälsa och Smittskydd

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Vi får analyserbara prover avseende BSE från minst 80 % av de nötkreatur som omfattas av kravet på provtagning för BSE vid mellanhanteringsanläggningar.

Indikatorer:

 • Antal nötkreatur av rätt ålder som rapporterats ut ur CDB under koden avlivning/självdöd till destruktionsanläggning (uppgifter ur CDB)
 • Antal utförda analyser för BSE av prov som är uttagna vid mellanhanteringsanläggningar (uppgifter från SVA)

Nyckeltalen mäts vid den årliga rapporteringen av TSE-prover till EFSA. Jämförelse görs mellan de två nyckeltalen, och ett rimligt mål 2018 är att 80 % av de djur som rapporterats ut enligt punkt 1 ovan har genererat ett provsvar enligt punkt 2 ovan. Vid behov kan delavstämningar göras med kortare intervall än på årsbasis.

Åtgärd:

 • Information och utveckling av e-tjänst till djurhållare

Aktiviteter:

 • Anpassa Konvex e-tjänst för anmälan om kadaverhämtning så att uppgift om djurets ålder ges större tyngd (blir mer styrd, görs till aktivt val, tvingande uppgift) (JV, 2019)

Åtgärd:

 • "Förändrade arbetssätt hos kontrollmyndigheterna"

Aktiviteter:

 • Regel- och förvaltningsenheten (Jordbruksverket) ska ge Konvex viss åtkomst till CDB så att de kan hämta relevant information (ex åldersuppgifter) och därmed inte blir lika beroende av de uppgifter djurhållaren uppger vid anmälan om hämtning.)
 • Kontroll avseende intransporttider av nötkadaver, framför allt de som går via omlastningsstationer. 

Mål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter

 Indikator:

 • Månadsvis rapportering av antalet testade flockar, antalet positiva flockar, antalet anläggningar med delad slakt, antalet positiva flockar (delad slakt) vid första och/eller andra tillfällen till SJV, FOHM

Åtgärder:

 • Kompetenshöjande åtgärder – utbildning m.m.
 • Förbättrad och förenklad rapportering av kontroll för att möjliggöra bättre analys av kontrollen
 •  Riktad information och vägledningar.

Aktiviteter:

 • Nat. Plan och riktlinjer och ny föreskrift (K 152), SJV, SF Enligt (EFSA Journal, vol.8(2010):1, artikel nr. 1437) så är det sannolikt att 50-80% av campylobakter infektion hos människor anses bero på att det finns en reservoar i kycklingpopulationen. Biosäkerhetskrav måste omfatta även åtgärder på slakteri .På gårdsnivå bör rapportering ske månadsvis av antalet testade flockar, antalet positiva flockar, antalet anläggningar med delad slakt, antalet positiva flockar (delad slakt) vid första och/eller andra tillfällen till (SJV, FOHM (2018-2021).
 • Nat. (SF) (webbportal) Enligt( EFSA Journal, vol.8(2010):1, artikel nr. 1437) så är det sannolikt att 20 -30 % av campylobakter infektion hos människor anses beror på hantering, beredning och konsumtion av slaktkycklingkött. Att utveckla strategier för informationsinsatser och underlag för undervisningsmaterial, till exempel riktad information till speciella grupper(förskola och skola, kökspersonal) och till allmänheten via sociala medier, broschyrer i livsmedelsbutiker. (2018-2021)
 • Nat. (JV,FOHM) ta fram riktad information till grupper som kan bli direkt berörda av bekämpnings-åtgärder, exempelvis kycklinguppfödare, miljöförvaltningar, smittskyddsläkare och veterinärer (2018-2021).
 • Nat: Samarbeta med andra myndigheter (SVA, FOHM). Öka kunskapen om Campylobakters epidemiologi och spridning (2018-2021)
 • Lok: Delta i nationella insatser och aktiviteter (2018-221)

Mål: Sperma och embryon som producerats för handel inom EU uppfyller djurhälsokraven.

Indikatorer:

 • Hingst-, bagg- och bockstation: 1 g/år för djur med säsongsbetonad avel, 2 ggr/år för djur med icke säsongsbetonad avel.
 • Tjur- och galtstation: 2 ggr/år.
 • Spermalagringsstation: 2 ggr/år.
 • Embryoteam: 1 g/år.

Kontrollfrekvens vid mätning.

Åtgärd:

 • Vägledning för kontroll, (JV, 2018-2019)

Aktivitet:

 • Vi tar fram vägledning utifrån befintlig checklista och EU-lagstiftning. (JV, 2018-2019)

Åtgärd:

 • Fastställd kontrollplan, kontrollfrekvens enligt EU-lagstiftning, 2019 (JV, LST)

Aktivitet:

 • Vi avsätter resurser för kontrollen (om vi definieras att utföra den). Vi skapar årsvis kontrollplan för våra kontrollobjekt.
Senast granskad 2018-08-30